Aktuality

OD VZDĚLÁNÍ K ZAMĚSTNÁNÍ

Řemeslo má zlaté dno, slýchávali jsme před lety. Rčení se však v současnosti z našeho slovníku nějak vytratilo. Změnit pohled na řemesla si klade za cíl i Okresní hospodářská komora Domažlice, která ve spolupráci s ÚP ČR kontaktní pracoviště Domažlice a městem Domažlice připravila 14. listopadu 2017 prezentační akci „Od vzdělání k zaměstnání“. Své expozice zde představilo 19 středních odborných škol a učilišť společně s 12 zaměstnavateli pro téměř 600 žáků z 16 základních škol Plzeňského kraje. V rámci ročníku byly předány zástupci odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje technické kufříky, žákům 1.ročníku učebních oborů obráběč kovů a strojní mechanik SOU Domažlice.

 Cílem je přesvědčit budoucí absolventy základních škol, že s odborným vzděláním mají velké šance získat uplatnění na trhu práce. Velmi diskutovanou otázkou je dnes i technické vzdělání (strojírenské, elektrotechnické, stavební a řemesla), jehož absolventi na trhu citelně schází.

 Veletrhy získávají stále na větší popularitě. Říkáme, že v jeden den na jednom místě mohou žáci základních škol získat informace, které rozhodnou o jejich budoucím profesním životě. Nejdůležitější jsou tyto veletrhy pro žáky osmých a devátých tříd, kdy se rozhodují o svojí budoucnosti. Zde získají přehled i díky praktickým ukázkám škol a učilišť. Budoucím žákům se věnují pedagogové a studenti z těchto škol a učilišť. Domnívám se, že účast na veletrhu je prestižní záležitostí i pro studenty středních škol, protože mohou své dovednosti předvést svým mladším vrstevníkům.

 

                     ZRUŠEN !! Seminář o DPH 2017 v praxi

S politováním Vám sdělujeme, že jsme nuceni zrušit  z mimořádných důvodů seminář „Zákon o DPH 2017 v praxi“.

Děkujeme za pochopení.

leták 2017 od vzdelani

 

 

SEMINÁŘ

Zákon o DPH 2017 v praxi

Termín                           9. listopadu 2017, 09.00 – 14.00 hod.

a místo konání             (08.30 hod. prezentace účastníků)

                                       Haltravská 438, 344 01 Domažlice

 

Přednáší                   Ing. Jana Ledvinková – specialistka na DPH, daňová poradkyně, autorka řady odborných publikací a článků s tématikou daně z přidané hodnoty.

                                                                                                                                                                 

 Aktuální výkladové problémy, novinky, poslední judikatura SDEU, přehled aktuálních informací GFŘ pro rok 2017

PROGRAM

 • Změna základních pojmů pro účely ZDPH, obchodní majetek, dlouhodobý majetek – nová definice ve vazbě na dodání zboží podle § 13 
 • Společnost bez právní subjektivity – zrušena ustanovení o společnosti, Informace GFŘ „aplikace zákona o DPH u společníků společnosti“
 • Upřesnění místa plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti (praktické problémy)
 • Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu – neuznání nároku na odpočet při pořízení zboží do jiného členského státu, než je sídlo tuzemské osoby, která poskytla české DIČ dodavateli – časté doměrky DPH
 • Přemístění zboží – ve vazbě na porušení podmínek ustanovení § 13 odst. 7
 • Vznik povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty, nový § 20 a. Úplaty, u kterých ke dni přijetí není zdanitelné plnění známo dostatečně určitě (poukazy, předplacené kupony, zálohy na energie při nájmu nemovité věci) Výklad Informace GFŘ k § 20 a
 • Povinnost přiznat daň plátcem při pořízení zboží od osoby neusazené v tuzemsku – nový „tuzemský RCH“. Novela § 24 a § 24 ZDPH
 • Problematika vývozu, daňový doklad při vývozu, JSD, proforma faktura, „ostrý“ daňový doklad
 • Oprava základu daně a oprava výše daně – upřesnění ustanovení při převzetí celkového díla poskytovaného v dílčích plnění, převod vlastnického práva a nedodržení smlouvy o nájmu „s povinností odkupu“
 • Úplaty před uskutečněním osvobozeného plnění bez nároku na odpočet – určitost plnění
 • Úprava ustanovení Osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží - § 69
 • Nárok na odpočet daně – úpravy v § 73 – nárok na odpočet v částečné výši v případě krácení vypořádacím koeficientem – koef 95 %, § 74 - Oprava odpočtu daně -  rozšíření vědomostního testu, § 78e – zničení, krádež, manka dlouhodobého majetku – dopad do nároku na odpočet daně (Informace GFŘ)
 • § 75 – Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši – úprava ustanovení
 • Daňové přiznání za zemřelého plátce. Úprava § 101 b ZDPH
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období
 • Nespolehlivá osoba – Informace GFŘ
 • Diskuse

Účastnický                 1.790,- Kč vč. 21 % DPH pro členy OHK Domažlice

poplatek                     1.990,- Kč vč. 21 % DPH pro ostatní účastníky

 

Účastnický poplatek prosím uhraďte do 03.11.2017 na základě faktury vystavené OHK Domažlice.

Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací.

Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.

Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře, studijní materiál a občerstvení.

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 03.11.2017!

Přihláška.doc

                                                                                                        

 

Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2017 - schválení dotací

Podporovanou aktivitou v rámci dotačního titulu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2017 je nákup služeb od výzkumné organizace, které povedou k rozvoji, ke zvýšení konkurenceschopnosti žadatele o dotaci - malého či středního nebo velkého podniku z Plzeňského kraje. Jednotlivé podniky mohly získat dotaci až do výše 150.000,- Kč. Celkem bylo Plzeňským krajem přijato 25 žádostí o dotaci v souhrnné výši 2,725 mil. Kč, přičemž celkové předpokládané náklady podniků na nákup služeb se vyšplhaly až do výše cca 4,267 mil. Kč bez DPH. Mezi výzkumnými organizacemi (VO), které by měly pro podnikatele služby zajišťovat, dominuje ZČU v Plzni (u 14 žádostí). Dalšími jsou Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (u 6 žádosti), COMTES FHT a.s., Dobřany (u 4 žádostí) a Univerzita Karlova, Lékařská fakulta Plzeň (u 1 žádosti). Podpořena by měla být široká škála akcí - od konstrukčních a výpočtových návrhů či měření, diagnostiky a analýz přes návrh řídící elektroniky a technologický software až například po vylepšení mechanismu či designu stávajících výrobků  či biomedicínský výzkum.

4. dubna 2017 bylo uskutečněno jednání Výběrové komise pro tento dotační titul. Poskytnutí dotací poté projednávala Rada Plzeňského kraje dne 24. dubna 2017. Zde bylo schváleno poskytnutí dotací všem přijatým žádostem tj. poskytnutí dotace všem oprávněným Žadatelům v jimi požadované výši.  

Přílohy: 

Schválené dotace v rámci DT Podnikatelské vouchery PK 2017 [215.08 KB]

 

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE

si Vás dovoluje pozvat na

 

SEMINÁŘ

PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA V ROCE 2017 ZKUŠENOSTI A PRAKTICKÉ POZNATKY Z PRAXE

Termín                           24. května 2017, 09.00 – 14.00 hod.

a místo konání             (08.30 hod. prezentace účastníků)

                                       Haltravská 438, 344 01 Domažlice

 

Přednáší                     Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený    lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

URČENO: Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace.

PŘÍNOS: Na semináři získáte aktuální přehled o změnách v Zákoníku práce od 1.7.2017, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře.

 

Program                                                                                                                                                                  

ZÁKONÍK PRÁCE Z POHLEDU PERSONALISTŮ PRAVDĚPODOBNÁ ÚČINNOST OD 1.7.2017

               Praktické zkušenosti při přijímání zaměstnanců – požadované doklady v rámci přijímacího řízení. Ochrana osobních údajů. Zápočtový list, obsah a jeho vydání – změny. Osobní dotazník a archivace dokladů. Informování o obsahu pracovního poměru. Doručování písemností – změny v úpravě doručování. Co zaměstnavatel není oprávněn požadovat od zaměstnance za informace. Výkon práce při mateřské a rodičovské dovolené. Uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou. Výkon práce na dobu určitou u pedagogických zaměstnanců. Vedoucí zaměstnanecnová skupina vrcholových řídících zaměstnanců.

               Dohody o pracích mimo pracovní poměr – co musí zaměstnavatel dodržet, čeho se vyvarovat při uzavírání těchto pracovněprávních vztahů – evidence o odpracované době zásadní změny. Princip tzv. malého rozsahu v roce 2017. Nároky zaměstnanců činných na základě DPČ nebo DPP – zásadní změny, dovolená, náhrady, příplatky.

               Dovolená v roce 2017, 2018 – zásadní změny, dovolená za odpracované dny, nově hodiny – princip určení výměry dovolené, dovolená a mateřská dovolená, dovolená při zkrácené pracovní době, dovolená u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, převod zůstatku dovolené z roku do roku. Vnitřní firemní předpisy o poskytování dovolené.      

               Pracovní doba – určení pracovní doby, přestávky v práci, evidence pracovní doby v roce 2017, práce přesčas a ve svátek. Práce z domova – změny. Co kontroluje inspektorát práce. Možné sankce za porušení Zákoníku práce v oblasti uzavírání pracovněprávních vztahů, čerpání dovolené a evidence o odpracované době.

             Úrazové pojištění v roce 2017 – zákon o úrazovém pojištění a prováděcí předpisy. Povinnosti zaměstnavatelů v agendě úrazového pojištění. Poznatky z praxe – plnění náhrad za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a další náhrady. Možné šetření pracovních úrazů kontrolními orgány……… . Způsobilost zaměstnance k dalšímu výkonu práce po ukončení pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání v roce 2017.

MZDOVÁ PROBLEMATIKA V ROCE 2017:

             Zásady a možné způsoby odměňování zaměstnanců v nestátní a státní sféře v roce 2017. Nové sazby minimální mzdy. Zkušenosti z praxe – co často zaměstnavatelé porušují při poskytování mzdy na úrovni mzdy minimální. Možné sankce. Určování mzdy a platu – mzdový, platový výměr a jeho obsah. Dopady nové výše minimální mzdy do dalších právních předpisů.

             Průměrný výdělek – určování pravděpodobného výdělku a možné spory bývalý zaměstnanec a potvrzení o průměrném výdělku pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti. Názorná ukázka, čeho se má zaměstnavatel vyvarovat. Průměrný výdělek u dohod o pracích mimo pracovní poměr. Celá řada názorných příkladů na výpočet mzdy a průměrného výdělku.

             Srážky ze mzdy, platu nebo odměny v roce 2017 - právní předpisy, které musí plátce mzdy, či ostatních příjmů dodržovat. Z jakých příjmů se musí provádět srážky. Judikatury soudů k započitatelnosti zvláštních příjmů. Dodržení zásady pořadí při provádění srážek – dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o srážkách z jeho mzdy, platu nebo odměny ve prospěch zaměstnavatele, exekuční tituly – soudní, správní, exekuční příkaz vydaný exekutorem – datové schránky. Názorné ukázky jednotlivých exekučních příkazů, co je třeba sledovat, součinnost, co má obsahovat exekuční příkaz. Nové nezabavitelné částky pro rok 2017. Vyživované osoby a jejich dokladovost podle občanského zákoníku. Doporučené postupy, jak tyto osoby dokladovat.

Insolvence fyzické osoby – součinnost plátce příjmu dlužníka s insolvenčním správcem. Jednotlivé formy možného oddlužení. Začátek insolvenčního řízení – povinnost plátce příjmu. Prohlášení insolvence a konec insolvence fyzické osoby. Součinnost zaměstnavatele s dalšími plátci příjmu povinného – předávání informací. Povinný a příjmy od více plátců. Názorné ukázky výpočtů srážek v roce 2017. Součinnost mezi plátcem příjmu povinného a exekutorem podle § 33 exekučního řádu. Sdělování informací o zaměstnanci a ochrana osobních dat. Možné sankce.

ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI:

Změny v zákoně o zaměstnanosti – pravděpodobná účinnost od 1.10.2017. Uchazeč o zaměstnání a jeho přivýdělek, zaměstnávání cizinců, sankce za nedodržení povinností zaměstnavatele – nové výše pokut…….

ZÁKON O PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SUŽBÁCH:

Změny v tomto zákoně a prováděcí vyhlášce – pravděpodobná účinnosti od 1.10.2017.

ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ 2018

Nemocenské změny od 1.1.2018 - posuzování vzniku účasti na nemocenském pojištění, nově člen dobrovolného hasičského sboru. Pojmy ochranná lhůta, podpůrčí doba a rozhodné období v roce 2017.. Jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění – nová dávka „otcovská dovolená“. Povinnosti plátců pojistného v nemocenském pojištění. Povinnosti práce neschopných zaměstnanců. Povinnosti ošetřujících lékařů. Sankce na nemocenském. Výpočet dávek nemocenského pojištění 2017.

DAŇ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 2017:

Rozšíření okruhu poplatníků podléhajících zvláštní sazbě daně. Nový tiskopis „Prohlášení poplatníka vzor 25 - na rok 2017“ a další závazné tiskopisy. Praktická ukázka vyplnění tohoto tiskopisu. Uplatňování daňových zvýhodnění a částky slev a daňových zvýhodnění. Řada příkladů – daňové zvýhodnění a dokladování dětí – příprava na budoucí povolání………..

DALŠÍ PRAKTICKÉ INFORMACE:

Odměňování – německá minimální mzda. Náhrady cestovních výdajů – výše stravného, zahraniční a tuzemské stravné 2017. Průměrné ceny pohonných hmot. Vnitřní firemní předpisy a příklady na výpočet náhrad cestovních výdajů.

ZÁVĚR, DISKUSE:

 

Účastníci semináře obdrží aktuální rozsáhlý pracovní materiál včetně názorných ukázek výpočtů, vzorů a doporučených postupů.

Účastnický                 1.590,- Kč vč. 21 % DPH pro členy OHK Domažlice

poplatek                     1.990,- Kč vč. 21 % DPH pro ostatní účastníky

 

Účastnický poplatek prosím uhraďte do 17.05.2017 na základě faktury vystavené OHK Domažlice

Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací.

Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.

Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře, studijní materiál a občerstvení.

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 17.05.2017!

Přihláška

                                                                                                          

                                                                                                                                     

 

Leták 2017 burza prace

S politováním Vám sdělujeme, že jsme nuceni zrušit z mimořádných důvodů seminář EET.

Děkujeme za pochopení.

Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2017 - vyhlášení dotačního titulu

Rada Plzeňského kraje vyhlásila svým usnesením č. 90/16 ze dne 12. 12. 2016 dotační titul Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2017. Cílem tohoto dotačního titulu (DT) je posílení rozvoje malých či středních a velkých podniků působících v Plzeňském kraji, a tím přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Podporovanou aktivitou je nákup služeb od výzkumné organizace z Plzeňského kraje, které žadatel potřebuje pro své rozvojové aktivity.

Žádosti o dotaci se podávají elektronicky (prostřednictvím systému pro dotační řízení eDotace na http://dotace.plzensky-kraj.cz/) a zároveň i v listinné podobě a to v termínu od 23. 1. 2017 do 8. 3. 2017 dle podmínek stanovených Pravidly DT (elektronicky musí být žádost v systému podána do 8. 3. 2017 do 10. hodin!!!!!).

Výše dotace: - u malého či středního podniku může být výše dotace max. 75% ze způsobilých výdajů, nejvýše 150.000,- Kč - u velkého podniku může být výše dotace max. 40% ze způsobilých výdajů, nejvýše 150.000,- Kč.

Všechny relevantní informace jsou k dispozici i v systému eDotace na http://dotace.plzensky-kraj.cz/.

 

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE

si Vás dovoluje pozvat na

Odborný seminář

 

Elektronická evidence tržeb v roce 2017

Určen pro podnikatele, ale i pro neziskové subjekty, kteří jsou povinni se do EET zapojit i pro jejich účetní

Termín                           30. ledna 2017, 09.00 – 14.00 hodin

a místo konání             (08.30 hod. prezentace účastníků)

                                       Haltravská 438, 344 01 Domažlice

 

Přednáší         Bc. Zdeněk Vondrák – daňový poradce věnuje se daňovému poradenství, autorské a lektorské činnosti specializované na správu daní. Specializuje se též na soukromé právo, účetnictví a daň z příjmů

 

Témata semináře:

 • Kdo a od kdy musí evidovat tržby
 • Co to je – Evidovaná tržba
 • Co vše je zahrnuto pod evidenci tržeb
 • Výjimky z evidence tržeb
 • Změny v DPH a v dani z příjmů v souvislosti s EET
 • Evidence tržeb u neziskových subjektů
 • Subjekty vyloučené z evidence tržeb
 • Časový harmonogram evidence tržeb
 • Jak bude evidence tržeb probíhat
 • Vybavení pro EET (HW a SW)
 • Evidence tržeb bez přístupu k internetu
 • Náležitosti účtenky
 • Jak dostat kód na účtenku
 • Než podnikatel začne pracovat s EET
 • Registrace na finančním úřadu
 • Získání certifikátu a jeho instalace
 • Sankce spojené s EET a jak se jim vyhnout
 • Účtenková loterie
 • Dotazy

Účastnický                  1.299,- Kč vč. 21 % DPH pro členy OHK Domažlice

poplatek                      1.499,- Kč vč. 21 % DPH pro ostatní účastníky

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 23.01.2017!

Přihláška