Aktuality

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE 

si Vás dovoluje pozvat na

SEMINÁŘ

Mzdové účetnictví – problematické výpočty a náprava případných chyb 2023

Určeno: Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí zpracovávat mzdovou agendu v souladu s příslušnými právními předpisy.

Přínos / Cíl: Na semináři proberete řadu problematických příkladů, s kterými se v praxi můžete setkat. Budete moci konzultovat svoje konkrétní obtížné případy. Lektor vám připraví obsáhlý materiál s celou řadou ukázek mzdových výpočtů, a případné řešení náprav jejich chyb.  

Termín                      23. března 2023, 09.00 – 14.00 hod.

Místo konání            Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Přednáší                  Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený      lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

Program semináře:

Mzda, plat, odměna z dohod, a odměny statutárů

 • určování výše mzdy a různé její formy – správné postupy zaměstnavatelů, časté chyby, kterých se zaměstnavatelé dopouští (princip rovnosti odměňování – „za stejnou práci stejná odměna“. Praktické ukázky pochybení zaměstnavatelů při stanovení výše mzdy
 • zásadní informace při určování platu u zaměstnavatelů uvedených v § 109 Zákoníku práce (zařazení zaměstnanců do platové třídy, a stupně uznatelné praxe), časté chyby při určování stupně uznatelné praxe, problémy u zaměstnanců ve školství, a v sociálních službách
 • komplexní výklad – dodržení zásad při uzavírání dohodo provedení práce, a pracovní činnosti (obsah, limit odpracovaných hodin, určování výše odměny § 110 - § 112 Zákoníku práce,) na co se zaměřují kontrolní orgány, a časté chyby, kterých se zaměstnavatelé dopouští. Odměny statutárů a dopady na odvod přímých daní
 • zákonné příplatky ke mzdě, platu, nebo odměně – praktické výpočty a ukázky chybných postupů při poskytování příplatků. Pracovní pohotovost, dělená směna, zvláštní příplatek, příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah – zvláštnosti těchto specifických zákonných příplatků. Nenárokové složky. Chyby při poskytování příplatků a jak řešit případnou nápravu

Průměrný výdělek

 • komplexní výklad výpočtu průměrného výdělku – specifická určení průměrného výdělku, kde nejčastěji zaměstnavatelé chybují, průměrný výdělek u dohod, a případně statutárů. Pracovní úrazy a zjištění průměrného výdělku. Důležitost správného stanovení průměrného výdělku, ve kterých případech mohou zaměstnavatelé chybovat

Srážky ze mzdy, platu, odměny v roce 2023

 • příjmy, ze kterých se musí provádět srážky • dohody o srážkách ze mzdy, platu, odměny podle zákoníku práce a občanského zákoníku • postup výpočtu srážky podle občanského soudního řádu • pořadí provádění srážek – přednostní/nepřednostní pohledávky • datová schránka a určení pořadí pohledávek • praktické ukázky výpočtu, problémy spojené se složitostí výpočtu a určování pořadí uspokojení jednotlivých pohledávek.

Výpočty pojistného na sociální pojištění a zdravotní pojištění – novinky pro rok 2023      

 • první poznatky při uplatňování slev na pojistném, případové studie variant, kdy lze uplatnit slevu na pojistném, předepsané tiskopisy. Odvod pojistného u zvláštních skupin poplatníků pojistného – malý rozsah, statutáři, pojistné u zaměstnavatelů v záchranných složkách – hasiči, a záchranné zdravotnické složky. Termíny odvodu pojistného, případné pokuty, penále, „návrh milostivého léta“ v oblasti odpuštění hradit příslušenství z nedoplatků pojistného, a případných uložených pokut. Specifické výpočty pojistného u zdravotního pojištění – kategorie poplatníků, specifické kódy, princip minimálního vyměřovacího základu a odvod pojistného – pojmy dopočet a výpočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu a z minimálního vyměřovacího základu. Opravné přehledy o odvodu pojistného při zjednání nápravy chybně odvedeného pojistného. Názorné příklady výpočtu pojistného, včetně případných oprav.         

Daň ze závislé činnosti v roce 2023 s výhledem na rok 2024    

 • formy daně – srážková, zálohová • zjištění základu daně • výpočet mzdy, platu, do základu daně • slevy na poplatníka, daňová zvýhodnění na děti poplatníka • daňový bonus • tiskopisy pro rok 2023 • samotný odvod daně zálohové a srážkové, termíny • celá řada názorných postupů.
 • Uprchlíci – Ukrajinci a uplatnění slev a případných daňových zvýhodnění.

Další důležité informace    

 • uprchlíci – a prodloužení jejich pobytu v rámci prodloužení Zákona Lex Ukrajina do 31.3.2023. Postupy podávání žádostí o registraci k prodloužení pobytu – pokyn Ministerstva vnitra. Povinnosti uprchlíků. Další možné prodloužení pracovněprávních vztahů občanů Ukrajiny – uprchlíků.
 • Zásadní změny vyhlášky 79/2013 Sb., vyhláškou 452/2022 od 1.1.2023 o provádění pracovně lékařských prohlídek – dohlídky pracovišť, periodické pracovně lékařské prohlídky a další změny v příloze k této vyhlášce. Ukázka vnitřního firemního předpisu o postupech při pracovně lékařských prohlídkách podle novelizované vyhlášky.             
 • Nejčastější dotazy a následné odpovědi při poskytování stravenkového paušálu pro rok 2023, - podmínky ve vazbě na daňovou uznatelnost, vnitřní firemní předpis ke stravenkovému paušálu.
 • Základní informace o postupech při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání – praktická aplikace – Zákoník práce § 105, Nařízení vlády 170/2014 Sb., o evidenci a řešení pracovních úrazů. Správné řešení této škodní události – povinnosti zaměstnavatele a poškozeného zaměstnance. Změny u náhrad za újmu na zdraví od roku 2023. Ukázka vnitřního předpisu o postupech při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Dovolená – zvláštní případové studie výpočtu dovolených, mateřská dovolená, dovolená u pedagogů, nerovnoměrně rozvržená pracovní doba. Přeplatky na dovolené a jejich následné vypořádání.

Závěr, diskuse a odpovědi na dotazy

Posluchači tohoto jednodenního semináře obdrží velmi obsáhlé pracovní materiály s celou řadou ukázek mzdových výpočtů, a případné řešení náprav jejich chyb.

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 17. 03. 2023

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE 

si Vás dovoluje pozvat na 

SEMINÁŘ

Změny v personální a mzdové problematice od roku 2023

Určeno: Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace.

Přínos / Cíl: Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných tiskopisů.

Termín                     23. ledna 2023, 09.00 – 14.00 hod.

Místo konání            Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Přednáší                 Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený      lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

Program

1)   Změny v Zákoníku práce 2023.

Výše minimální nebo zaručené mzdy a dopady těchto změn do dalších právních předpisů. Postupy zaměstnavatelů při poskytování mzdy na úrovni zaručené mzdy. Předsmluvní povinnosti, uzavírání pracovněprávních vztahů. Další důležité informace ke změnám v oblasti Zákoníku práce podle aktuálního vývoje legislativy (změny v překážkách v práci na straně zaměstnance u otcovské péče, Implementace norem EU – zpřísnění podmínek při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), s výhledem na 2023. Další důležité změny v důsledku nových směrnic EU. Práce mimo pracoviště zaměstnavatele – zásadní změny. Naplnění směrnice evropského parlamentu o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (pečovatelské volno, otcovské volno atd.) …. bude-li schváleno……

2)     Změny v Zákoně o zaměstnanosti.

Úřad práce a zaměstnavatel. Přivýdělek uchazeče o zaměstnání. Povinnosti uživatelů při výkonu práce agenturního zaměstnance. Povinná evidence při zaměstnávání občanů EU a cizinců. Program Kurzarbeit (princip podpory zaměstnavatelům při částečné práci). Změny v Zákoně o státní sociální podpoře a jeho dopady do Zákona o zaměstnanosti.

3)     Osoby samostatně výdělečně činných od roku 2023.

Nové částky záloh na důchodové pojištění ve vazbě na stanovení průměrné mzdy v národním hospodářství od roku 2023– hlavní a vedlejší činnost. Dobrovolná platba na nemocenské pojištění OSVČ. Osoba samostatně výdělečně činná a platby záloh na zdravotní pojištěn. Zásadní změny při platbách paušální daně u OSVČ pro rok 2023.

4)     Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti.

Nové redukční hranice pro výpočet náhrady. Zvláštní harmonogramy pracovní doby a poskytování náhrady. Nemoc u zaměstnanců činných na základě dohod mimo pracovní poměr a poskytování náhrady za prvních 14 dnů dočasné PN – určení fiktivního počtu hodin.        Dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a případné kontroly ze strany zaměstnavatelů, ale i Správ sociálního zabezpečení. Ukázky výpočtu náhrad mzdy, při dočasné pracovní neschopnosti.

5)   Novinky v Zákoně o nemocenském pojištění od roku 2023.

Nové redukční hranice pro zjištění denního redukčního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Rozhodná výše příjmu pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců malého rozsahu. Změny u poskytování otcovské. Jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění – rekapitulace uplatňování nároku na jednotlivé dávky, ohlašovací povinnost zaměstnance oznamovat zaměstnavateli případné překážky v práci. Kdy je vyloučen nárok na nemocenské. Součinnost zaměstnavatelů s místně příslušnými OSSZ.

6)   Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2023.

Sociální zabezpečení: Zásadní změna – Zákon 216/2022 o snížení pojistného u plátců pojistného (zaměstnavatelů) při zaměstnávání zaměstnanců na kratší úvazek, osoby nad 55 let, a další skupiny zaměstnanců o 5 % ze základní procentní sazby zaměstnavatele s účinností od 1.2.2023. Podrobný výklad. Nové částky pojistného u zahraničního zaměstnance a osob dobrovolně účastných důchodového pojištění. Sazby pojistného – přehled od 1.1. a 1.2.2023. Sankce na pojistném – pokuty, penále, promíjení penále, pravděpodobná výše pojistného.

Zdravotní pojištění: Osoby bez zdanitelných příjmů a nové částky odvodu pojistného. Princip výpočtu z minimálního vyměřovacího základu. Dopočet do MVZ – parametrické změny. Osoby, za které platí pojistné stát a nové částky pojistného pro rok 2023. Placení pojistného u zvláštních skupin pojištěnců – dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pracovní poměr a malý rozsah, statutár, člen družstva, členové volebních komisí a přísedících a svědků u soudu. Výkon práce ve státech EU a placení zdravotního pojištění. Tiskopisy a dokladovost o platbách pojistného ve státech EU po skončení výkonu práce ve státě EU.

7)     Srážky ze mzdy, platu nebo odměny od roku 2023.

Nový výpočet srážek od roku 2023 – nezabavitelné částky, výpočtová základna pro určení jednotlivých třetin a rekapitulace vývoje výpočtu za uplynulý rok 2022.

Povinnosti plátce příjmu povinného vůči jednotlivým orgánům – soudy, správní orgány a exekutoři. Příjmy, ze kterých se musí srážky provádět. Co poskytovat exekutorovi za informace v rámci součinnosti – důležité informace s odkazem na Zákon o exekutorech. Pořadí prováděných srážek. Insolvence. Vyživované osoby ve smyslu Občanského zákoníku a jejich dokladovost ve vazbě na další nezabavitelnou částku na tyto vyživované osoby. Roční zúčtování ve vazbě na exekuce – výsledek přeplatek na dani, doplatek na daňových bonusech. Příklady nových výpočtů srážek od roku 2023.

8)   Daň z příjmu – závislá činnost a rok 2023.

Závislá činnost § 6 ZDP. Daň zálohová a daň zvláštní sazbou daně – srážková. Slevy a daňová zvýhodnění od roku 2023. Kdo může podepsat Prohlášení poplatníka – tiskopis vzor č. 26. Daňová uznatelnost poskytovaných darů na pomoc Ukrajině v rámci ročního zúčtování daně za rok 2022. Prokazování hodnoty a účely darů – Pokyn GFŘ D-22. Zvláštní dary, které jsou nově osvobozeny od daně.

9)     Důchodová problematika v roce 2023.

Výpočet důchodu na rok 2023. Předčasný starobní důchod. Před důchod. Náhradní doby započitatelné pro výpočet nároku na důchod. Podávání žádostí o důchod. Důchody invalidní, vdovské a vdovecké, sirotčí – nároky na tyto druhy důchodu.

10)     Další případné novinky podle vývoje legislativy ke dni uskutečnění semináře.

a) Náhrady cestovních výdajů – nové výše stravného tuzemského, zahraničního, dopady na poskytování případného stravenkového paušálu. Průměrné ceny pohonných hmot od roku 2023. Pojem referentské motorové vozidlo. Používání motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnancem i pro soukromé účely a dopady do výše vyměřovacího základu.

b) Zpřísnění podmínek pro zaměstnávání občanů Ukrajiny – uprchlíků. Praktické zkušenosti.

10)   Závěr, diskuse.

Posluchači tohoto jednodenního semináře obdrží velmi podrobné pracovní materiály, s výkladem a názornými ukázkami praktických výpočtů.

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 16. 01. 2023

Pozvánka Od vzdělání k zaměstnání page 0001

Pozvánka

Okresní hospodářská komora Domažlice ve spolupráci s partnery

pořádá další ročník prezentační akce

Termín konání:

18. 10. 2022

Místo konání:

Kulturní dům Stod

  a

Termín konání:

25. 10. 2022

Místo konání:

MKS Domažlice

Okresní hospodářská komora Domažlice     

ve spolupráci s městem Domažlice

si Vás dovoluje pozvat

na

BUSINESS CAFÉ 

Zajímají Vás plány města Domažlice na nové plánovací období a nové informace týkající se projektů a dotací v Plzeňském kraji? Chcete se dozvědět více o investičních prioritách v oblasti dopravy a plánovaných opravách pozemních komunikacích?  

Přijďte se zeptat

místostarosty města Domažlice

Bc. Stanislava Antoše 

náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy

Ing. Pavla Čížka  

 

Setkání se uskuteční v úterý 31. 05. 2022 od 10:00 hodin

v Městské knihovně Boženy Němcové Domažlice, Pivovarská 10, 344 01 Domažlice

Program jednání:

 1. Registrace, coffee break 09:30 – 10:00
 2. Zahájení, úvodní slovo předseda OHK Domažlice Ing. Ludvík Jírovec
 3. Bc. Stanislav Antoš– místostarosta města Domažlice
 4. Ing. Pavel Čížek– náměstek hejtmana pro oblast dopravy
 5. Diskusní panel
 6. Závěr

Registrace: účast můžete potvrdit e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nejpozději do 27. 05. 2022.

Vzhledem k omezené kapacitě je nutná registrace předem.

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE

si Vás dovoluje pozvat na

SEMINÁŘ (WEBINÁŘ)

SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU NEBO ODMĚNY V ROCE 2022 

Určeno: Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí správně zpracovávat mzdovou a personální agendu.

Přínos / Cíl: Seminář (webinář) je zaměřen na výklad provádění srážek ze mzdy, platu nebo odměny u zaměstnanců. Posluchači budou informováni o současné právní úpravě v dané problematice včetně zásadních změn od 1.1.2022, a to nejen formou podrobného výkladu, ale především pomocí názorných příkladů provádění srážek, a to podle poslední legislativy

Termín         25. dubna 2022, 09.00 – 14.00 hod.

      Místo konání          Haltravská 438, 344 01 Domažlice (ON-LINE)

Přednáší                     Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený      lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

Program

Právní předpisy související s problematikou srážek pro rok 2022.

V jakých případech se sráží ze mzdy, platu, nebo odměny

 • srážky ve smyslu Zákoníku práce

co může zaměstnavatel srazit bez souhlasu zaměstnance, co může zaměstnavatel srazit pouze se souhlasem zaměstnance

 • pojem výkon rozhodnutí – exekuce ve smyslu Občanského soudního řádu – dále jen (OSŘ)
 • srážka ze mzdy nad rámec Zákoníku práce
 • evidence o prováděných srážkách, archivace
 • Paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí od 1.1.2022
 • Zastavování exekucí a dopady pro zaměstnavatele, jak dál po 28. lednu 2022
 • Chráněný účet dlužníka a povinnosti mzdové účetní

Dohody o srážkách ze mzdy, platu dohody o srážkách ze mzdy podle Zákoníku práce – penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, a další srážky po dohodě zaměstnavatel zaměstnanec, srážky ze mzdy v případech způsobené škody zaměstnancem zaměstnavateli.

Dohoda o srážkách ze mzdy ve smyslu Občanského zákoníku – dobrovolná platba výživného v roce 2022 • vzory, postupy.

OKRUH PŘÍJMŮ, ZE KTERÝCH SE PROVÁDÍ SRÁŽKY:

 • mzda, plat, odměna či jiné příjmy zúčtované zaměstnavatelem zaměstnanci
 • souběh příjmů u jednoho zaměstnavatele
 • způsob provádění srážek
 • daňové bonusy, roční vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti – přeplatky a doplatky na daňových bonusech, odstupné, odchodné. Judikatura na téma bonusy
 • příjmy podle Zákoníku práce - § 145, příjmy podle OSŘ - § 299 v roce 2022 

POŘADÍ SRÁŽEK ZE MZDY – PŘEDNOSTNÍ A NEPŘEDNOSTNÍ POHLEDÁVKY:

 • postup řazení jednotlivých právních titulů – občanský soudní řád přednostní pohledávky,
 • jednotlivé právní tituly rozhodnutí soudních a správních orgánů - § 279 OSŘ

POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ SRÁŽEK ZE MZDY A JEJICH ROZSAH:

 • Životní a existenční minimum, normativní náklady na bydlení pro rok 2022. Zjištění tzv. výpočtové základny pro určení nezabavitelných částek, nezabavitelná částka na povinného a další nezabavitelná částka na vyživované osoby v roce 2022 (rodinné příslušníky povinného) ve smyslu Nového občanského zákoníku. Kdo je osobou vyživovanou a dokladování těchto osob (manžel, manželka, děti atd. …).
 • Specifické případové studie • určení částek k uspokojení přednostních nebo nepřednostních pohledávek, zjištění tzv. ještě další použitelné částky k uspokojení pohledávek, souběh příjmů od více plátců. Výživné, event. dlužné výživné a jeho uspokojení. Několik výživných.

POSTUPY PŘI POSOUZENÍ SRÁŽEK PŘI VÝKONU ROZHODNUTÍ – soudní, správní výkon rozhodnutí, exekuční příkaz a jeho obsah, součinnost plátce mzdy povinného vůči soudu a případně exekutorovi – podávání informací.

 • nařízení exekuce – doručování, datové schránky, právní tituly, právní moc – vykonatelnost
 • změna plátců mzdy – povinnosti plátce příjmu povinného, zápočtový list, informační povinnost ve smyslu Občanského soudního řádu – soud, další orgány
 • souběžné příjmy a postupy při provádění srážek
 • SRÁŽKY PŘI ODDLUŽENÍ 2022 - tzv. osobní bankrot, povinnosti zaměstnavatele. Zahájení a průběh insolvenčního řízení – insolvenční rejstřík, rozhodnutí o oddlužení – Usnesení soudu a jeho výrok. Povinnosti plátce příjmu dlužníka při oddlužení. Ukončení oddlužení. Příjem dlužníka v průběhu oddlužení – daňové bonusy event. výsledky ročního zúčtování – postupy plátce příjmu dlužníka. Součinnost plátce příjmu – soud, insolvenční správce. Praktická ukázka postupu výpočtu.  
 • Srážky z jiných příjmů – náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 14 dnů a následná výplata nemocenského, postupy zaměstnavatele vůči místně příslušné správě sociálního zabezpečení jako plátci jiného příjmu (nemocenského, peněžité pomoci v mateřství).
 • Zákon o exekutorech – povinnosti exekutorů vůči zaměstnavatelům, součinnost plátců příjmu povinného vůči exekutorům.
 • Možné sankce za chybný postup plátce – zaměstnavatele povinného – zaměstnance. Praktické příklady – případové studie, doporučené postupy a vzory.

Závěr, diskuse.

Posluchači tohoto jednodenního semináře (webináře) obdrží velmi bohaté pracovní materiály obsahující nejen podrobný komentář, ale i celou řadu příkladů na výpočet srážek z platu, mzdy nebo odměny.

Účastnický                 1 890 Kč včetně DPH pro členy OHK Domažlice

poplatek                    2 190 Kč včetně DPH pro ostatní účastníky 

Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací.

Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.

                                     Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 20. 04. 2022

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE

si Vás dovoluje pozvat na

 SEMINÁŘ (WEBINÁŘ)

Výpočty ve mzdové účtárně 2022 – řešení praktických případů podle posledního vývoje legislativy

Určeno: Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí správně zpracovávat mzdovou a personální agendu.

Přínos / Cíl: Na semináři (webináři) proberete řadu problematických příkladů, s kterými se v praxi můžete setkat.

Budete moci konzultovat svoje obtížné případy a obdržíte obsáhlý materiál s celou řadou ukázek mzdových výpočtů

Termín                20. dubna 2022, 09.00 – 14.00 hod.

      Místo konání                Haltravská 438, 344 01 Domažlice (ON-LINE)

Přednáší                     Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený      lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

Program

Mzdy, platy a odměny: Zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem, odměnou • nařízení vlády č. 567/2006 Sb., od 1. 1. 2022. Mzdové výpočty u zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem se zaměřením na zařazování zaměstnanců podle posledního Nařízení vlády o zaměstnancích odměňovaných platem a katalogu prací, odměnou • podrobné příklady – příplatky za práci přesčas, svátek, víkend, noc, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, odměna za pohotovost • směnné provozy a příplatky • nenárokové složky – odměny, prémie, příplatek za práci v odpolední směně • příplatek za vedení, další příplatky u platu, příplatek za rozdělenou směnu, další zákonné specifické rezortní příplatky • desítky názorných příklady.        

Průměrný výdělek: Stanovení průměrného výdělku – rozhodné období, započitatelnost příjmů, hodinový a měsíční průměrný výdělek – příklady na výpočet průměrného výdělku • pravděpodobný výdělek • zjišťování průměrného výdělku ve zvláštních případech – započitatelnost příjmů zúčtovaných do jiného rozhodného období než čtvrtletí • průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti • průměrný výdělek versus úřad práce • názorné ukázky výpočtů. 

Výpočty pojistného na sociální pojištění a zdravotní pojištění pro rok 2022: Povinnosti plátce pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění – tiskopisy, termíny • výpočet pojistného na SZ a ZP – příklady • specifické výpočty u zdravotního pojištění – kategorie pojištěnců, výpočet pojistného z minimálního vyměřovacího základu • dopočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu • vyměřovací základ • započitatelnost příjmů • maximální vyměřovací základ a pojistné.        

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a výpočet dávek nemocenského pojištění: Nárok na náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti – názorné ukázky výpočtů • povinnosti zaměstnavatele. – upravený tiskopis Oznámení o účasti, ukončení nemocenského pojištění od 1.4.2022. • Malý rozsah a účast na nemocenském pojištění  rozhodná výše pro vznik na pojištění Kč 3 500,--.          

Srážky ze mzdy 2022 – základní důležité informace (nezabavitelné částky, vyživované osoby a jejich dokladovost, výpočet srážek, pořadí exekučních srážek, změna plátce příjmu povinného a několik plátců. Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy – novinka od 1.1.2022. První praktické zkušenosti.

Dovolená v roce 2022 – praktické poznatky a zkušenosti při řešení výpočtů dovolené. Převody nevyčerpané dovolené z roku 2021 do roku 2022 a následné její dočerpání. Náhradní doby posuzované pro nárok na dovolenou, jako doba odpracovaná.

Výpočty náhrad za újmu na zdraví při pracovních úrazech nebo nemocí z povolání pro rok 2022 – příklady výpočtů a postupů zaměstnavatele.

Závěr, diskuse.

Posluchači tohoto jednodenního semináře (webináře) obdrží velmi bohaté pracovní materiály obsahující nejen podrobný komentář, ale i celou řadu příkladů na výpočet platu, mzdy nebo odměny.

Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací.

Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.

Účastnický                 1 890 Kč včetně DPH pro členy OHK Domažlice

poplatek                    2 190 Kč včetně DPH pro ostatní účastníky

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 15. 04. 2022

WEBINÁŘ ZRUŠEN!!

S politováním si Vám dovolujeme oznámit, že bohužel ze zdravotních důvodů pana školitele Křížka jsme nuceni zrušit plánovaný webinář.

Nový termín je stanoven na 17. 02. 2022

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE 

si Vás dovoluje pozvat na

WEBINÁŘ

Změny v personální a mzdové problematice od roku 2022

Určeno: Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace.

Přínos / Cíl: Na webináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných tiskopisů.

Termín                    28. ledna 2022, 09.00 – 14.00 hod

Místo konání            ON-LINE

Přednáší                   Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený      lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

Program

Změny v Zákoníku práce 2022

Výpočet výše minimální nebo zaručené mzdy 

Změny v Zákoně o zaměstnanosti

Osoby samostatně výdělečně činných od roku 2022

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti

Novinky v Zákoně o nemocenském pojištění od roku 2022

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2022

Sociální zabezpečení

Zdravotní pojištění

Srážky ze mzdy, platu nebo odměny od roku 2022

Daň z příjmu – závislá činnost a rok 2022

Další případné novinky podle vývoje legislativy ke dni uskutečnění webináře.

Náhrady cestovních výdajů – nové výše stravného tuzemského, zahraničního. Průměrné ceny pohonných hmot. Řešení případných mimořádných opatření vlády v souvislosti s COVID-19 – dle pandemického vývoje.

Závěr, diskuse

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 24. 01. 2022