Aktuality

POZVÁNKA

Svaz průmyslu a dopravy České republiky
ve spolupráci
s OKRESNÍ hospodářskou komorou Domažlice
vás srdečně zvou na akci

Provoz plynových a elektrických zařízení po platnosti zákona č. 250/2021 Sb.

9.6.2023 9:00 – 12:00
Zasedací místnost Haltravská 438, Domažlice

Provoz plynových a elektrických zařízení po platnosti zákona č. 250/2021Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.                              

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízení a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, Nařízení vlády č. 191/2022Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti a Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na způsobilost v elektrotechnice - se zaměřením na nejdůležitější části zákona a nařízení vlády.

Kontrolní činnost Oblastního inspektorátu práce Plzeň po platnosti výše uvedených předpisů v oblasti vyhrazených plynových a elektrických zařízení se zaměřením na zakomponování nových skutečností do stávající dokumentace kontrolovaných společností.

Rámcový program

8:30 - 9.00          registrace účastníků          

9.00 - 11.30        přednáška odborníků OIP

11:30 – 12:00     prostor pro nezodpovězené dotazy v průběhu akce

Přednášející:

Ing. Jarmila Hrubá, do 31.12.2022 vedoucí oddělení inspekce II (vyhrazená zařízení a stavebnictví) OIP Plzeň

Ing. Radek Staník, garant za plynové zařízení na OIP Plzeň

Bc. Stanislav Vaněček, garant za elektrické zařízení na OIP Plzeň

Registrovat se je možné do 06.06.2023 na registračním formuláři ZDE:

Cena za akci je 1900 Kč pro členy SPČR a OHK Domažlice, 2400 Kč pro nečleny těchto institucí.

Leták Nová legislativa v elektrotechnice page 0001

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE 

si Vás dovoluje pozvat na

SEMINÁŘ

Nová legislativa pro vyhrazená elektrická zařízení a odbornou způsobilost v elektrotechnice

Pozor! Platí pro každého podnikatele, včetně OSVČ.

Elektroinstalaci a v ní zapojené přístroje u vás ve firmě máte? Pak se nová legislativa platná od 1.7.2022 se týká i vás.

Získejte informace, co vše musíte ve firmě hlídat, za co jste odpovědní přímo vy a na co už potřebujete odborného pracovníka.

Určeno pro:

 • provozovatele vyhrazených elektrických zařízení (tedy pro téměř všechny podnikatele)
 • elektrotechniky (servisní techniky, montážní techniky, revizní techniky...)
 • osoby odborně způsobilé v oblasti BOZP a požární ochrany

 

Termín                        10. května 2023, 09.00 – 13.00 hod.

Místo konání               Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Přednáší                     Mgr. Radek Roušar

 • prezident Elektrotechnického svazu českého, z.s. - ESČ
 • člen představenstva a předseda Sekce pro vyhrazená technická zařízení HK ČR, která se podílela   více jak 8 let na tvorbě této nové legislativy
 • člen dozorčí rady Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace, z.ú. při HK ČR
 • stálý host Rady vlády pro BOZP a PO

Program

Vyhrazená elektrická zařízení (dle nové legislativy s účinností od 1.7.2022)

 • Jaká elektrická zařízení patří mezi vyhrazená (dále jen „VEZ“)?
 • Co je to pověřená organizace?
 • Jaké povinnosti musíte splnit při uvádění VEZ do provozu?                                
 • Jaké povinnosti musíte splňovat při provozování VEZ?
 • Jak jsou stanoveny nové lhůty revizí VEZ?
 • Dotazy, diskuze

Pauza, občerstvení

Odborná způsobilost v elektrotechnice (dle nové legislativy od 1.7.2022)

 • Jak se změnily stupně odborné způsobilosti v elektrotechnice?
 • Co může provádět osoba poučená, co už osoba znalá?
 • Kdo je to odpovědná osoba?
 • Kdo může zkoušet odbornou způsobilost v elektrotechnice?
 • Dotazy, diskuze

Na seminář je nutná registrace. Registrujte se prosím do 02.05.2023

Přihláška

                                                                                                        

ZMĚNA TERMÍNU !!!

S politováním si Vám dovolujeme oznámit, že bohužel ze zdravotních důvodů pana školitele Křížka jsme nuceni změnit termín plánovaného semináře.

Nový termín byl stanoven na 31. 03. 2023.

Děkujeme za pochopení.

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE 

si Vás dovoluje pozvat na

SEMINÁŘ

Mzdové účetnictví – problematické výpočty a náprava případných chyb 2023

Určeno: Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí zpracovávat mzdovou agendu v souladu s příslušnými právními předpisy.

Přínos / Cíl: Na semináři proberete řadu problematických příkladů, s kterými se v praxi můžete setkat. Budete moci konzultovat svoje konkrétní obtížné případy. Lektor vám připraví obsáhlý materiál s celou řadou ukázek mzdových výpočtů, a případné řešení náprav jejich chyb.  

Termín                      23. března 2023, 09.00 – 14.00 hod.

Místo konání            Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Přednáší                  Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený      lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

Program semináře:

Mzda, plat, odměna z dohod, a odměny statutárů

 • určování výše mzdy a různé její formy – správné postupy zaměstnavatelů, časté chyby, kterých se zaměstnavatelé dopouští (princip rovnosti odměňování – „za stejnou práci stejná odměna“. Praktické ukázky pochybení zaměstnavatelů při stanovení výše mzdy
 • zásadní informace při určování platu u zaměstnavatelů uvedených v § 109 Zákoníku práce (zařazení zaměstnanců do platové třídy, a stupně uznatelné praxe), časté chyby při určování stupně uznatelné praxe, problémy u zaměstnanců ve školství, a v sociálních službách
 • komplexní výklad – dodržení zásad při uzavírání dohodo provedení práce, a pracovní činnosti (obsah, limit odpracovaných hodin, určování výše odměny § 110 - § 112 Zákoníku práce,) na co se zaměřují kontrolní orgány, a časté chyby, kterých se zaměstnavatelé dopouští. Odměny statutárů a dopady na odvod přímých daní
 • zákonné příplatky ke mzdě, platu, nebo odměně – praktické výpočty a ukázky chybných postupů při poskytování příplatků. Pracovní pohotovost, dělená směna, zvláštní příplatek, příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah – zvláštnosti těchto specifických zákonných příplatků. Nenárokové složky. Chyby při poskytování příplatků a jak řešit případnou nápravu

Průměrný výdělek

 • komplexní výklad výpočtu průměrného výdělku – specifická určení průměrného výdělku, kde nejčastěji zaměstnavatelé chybují, průměrný výdělek u dohod, a případně statutárů. Pracovní úrazy a zjištění průměrného výdělku. Důležitost správného stanovení průměrného výdělku, ve kterých případech mohou zaměstnavatelé chybovat

Srážky ze mzdy, platu, odměny v roce 2023

 • příjmy, ze kterých se musí provádět srážky • dohody o srážkách ze mzdy, platu, odměny podle zákoníku práce a občanského zákoníku • postup výpočtu srážky podle občanského soudního řádu • pořadí provádění srážek – přednostní/nepřednostní pohledávky • datová schránka a určení pořadí pohledávek • praktické ukázky výpočtu, problémy spojené se složitostí výpočtu a určování pořadí uspokojení jednotlivých pohledávek.

Výpočty pojistného na sociální pojištění a zdravotní pojištění – novinky pro rok 2023      

 • první poznatky při uplatňování slev na pojistném, případové studie variant, kdy lze uplatnit slevu na pojistném, předepsané tiskopisy. Odvod pojistného u zvláštních skupin poplatníků pojistného – malý rozsah, statutáři, pojistné u zaměstnavatelů v záchranných složkách – hasiči, a záchranné zdravotnické složky. Termíny odvodu pojistného, případné pokuty, penále, „návrh milostivého léta“ v oblasti odpuštění hradit příslušenství z nedoplatků pojistného, a případných uložených pokut. Specifické výpočty pojistného u zdravotního pojištění – kategorie poplatníků, specifické kódy, princip minimálního vyměřovacího základu a odvod pojistného – pojmy dopočet a výpočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu a z minimálního vyměřovacího základu. Opravné přehledy o odvodu pojistného při zjednání nápravy chybně odvedeného pojistného. Názorné příklady výpočtu pojistného, včetně případných oprav.         

Daň ze závislé činnosti v roce 2023 s výhledem na rok 2024    

 • formy daně – srážková, zálohová • zjištění základu daně • výpočet mzdy, platu, do základu daně • slevy na poplatníka, daňová zvýhodnění na děti poplatníka • daňový bonus • tiskopisy pro rok 2023 • samotný odvod daně zálohové a srážkové, termíny • celá řada názorných postupů.
 • Uprchlíci – Ukrajinci a uplatnění slev a případných daňových zvýhodnění.

Další důležité informace    

 • uprchlíci – a prodloužení jejich pobytu v rámci prodloužení Zákona Lex Ukrajina do 31.3.2023. Postupy podávání žádostí o registraci k prodloužení pobytu – pokyn Ministerstva vnitra. Povinnosti uprchlíků. Další možné prodloužení pracovněprávních vztahů občanů Ukrajiny – uprchlíků.
 • Zásadní změny vyhlášky 79/2013 Sb., vyhláškou 452/2022 od 1.1.2023 o provádění pracovně lékařských prohlídek – dohlídky pracovišť, periodické pracovně lékařské prohlídky a další změny v příloze k této vyhlášce. Ukázka vnitřního firemního předpisu o postupech při pracovně lékařských prohlídkách podle novelizované vyhlášky.             
 • Nejčastější dotazy a následné odpovědi při poskytování stravenkového paušálu pro rok 2023, - podmínky ve vazbě na daňovou uznatelnost, vnitřní firemní předpis ke stravenkovému paušálu.
 • Základní informace o postupech při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání – praktická aplikace – Zákoník práce § 105, Nařízení vlády 170/2014 Sb., o evidenci a řešení pracovních úrazů. Správné řešení této škodní události – povinnosti zaměstnavatele a poškozeného zaměstnance. Změny u náhrad za újmu na zdraví od roku 2023. Ukázka vnitřního předpisu o postupech při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Dovolená – zvláštní případové studie výpočtu dovolených, mateřská dovolená, dovolená u pedagogů, nerovnoměrně rozvržená pracovní doba. Přeplatky na dovolené a jejich následné vypořádání.

Závěr, diskuse a odpovědi na dotazy

Posluchači tohoto jednodenního semináře obdrží velmi obsáhlé pracovní materiály s celou řadou ukázek mzdových výpočtů, a případné řešení náprav jejich chyb.

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 17. 03. 2023

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE 

si Vás dovoluje pozvat na 

SEMINÁŘ

Změny v personální a mzdové problematice od roku 2023

Určeno: Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace.

Přínos / Cíl: Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných tiskopisů.

Termín                     23. ledna 2023, 09.00 – 14.00 hod.

Místo konání            Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Přednáší                 Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený      lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

Program

1)   Změny v Zákoníku práce 2023.

Výše minimální nebo zaručené mzdy a dopady těchto změn do dalších právních předpisů. Postupy zaměstnavatelů při poskytování mzdy na úrovni zaručené mzdy. Předsmluvní povinnosti, uzavírání pracovněprávních vztahů. Další důležité informace ke změnám v oblasti Zákoníku práce podle aktuálního vývoje legislativy (změny v překážkách v práci na straně zaměstnance u otcovské péče, Implementace norem EU – zpřísnění podmínek při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), s výhledem na 2023. Další důležité změny v důsledku nových směrnic EU. Práce mimo pracoviště zaměstnavatele – zásadní změny. Naplnění směrnice evropského parlamentu o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (pečovatelské volno, otcovské volno atd.) …. bude-li schváleno……

2)     Změny v Zákoně o zaměstnanosti.

Úřad práce a zaměstnavatel. Přivýdělek uchazeče o zaměstnání. Povinnosti uživatelů při výkonu práce agenturního zaměstnance. Povinná evidence při zaměstnávání občanů EU a cizinců. Program Kurzarbeit (princip podpory zaměstnavatelům při částečné práci). Změny v Zákoně o státní sociální podpoře a jeho dopady do Zákona o zaměstnanosti.

3)     Osoby samostatně výdělečně činných od roku 2023.

Nové částky záloh na důchodové pojištění ve vazbě na stanovení průměrné mzdy v národním hospodářství od roku 2023– hlavní a vedlejší činnost. Dobrovolná platba na nemocenské pojištění OSVČ. Osoba samostatně výdělečně činná a platby záloh na zdravotní pojištěn. Zásadní změny při platbách paušální daně u OSVČ pro rok 2023.

4)     Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti.

Nové redukční hranice pro výpočet náhrady. Zvláštní harmonogramy pracovní doby a poskytování náhrady. Nemoc u zaměstnanců činných na základě dohod mimo pracovní poměr a poskytování náhrady za prvních 14 dnů dočasné PN – určení fiktivního počtu hodin.        Dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a případné kontroly ze strany zaměstnavatelů, ale i Správ sociálního zabezpečení. Ukázky výpočtu náhrad mzdy, při dočasné pracovní neschopnosti.

5)   Novinky v Zákoně o nemocenském pojištění od roku 2023.

Nové redukční hranice pro zjištění denního redukčního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Rozhodná výše příjmu pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců malého rozsahu. Změny u poskytování otcovské. Jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění – rekapitulace uplatňování nároku na jednotlivé dávky, ohlašovací povinnost zaměstnance oznamovat zaměstnavateli případné překážky v práci. Kdy je vyloučen nárok na nemocenské. Součinnost zaměstnavatelů s místně příslušnými OSSZ.

6)   Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2023.

Sociální zabezpečení: Zásadní změna – Zákon 216/2022 o snížení pojistného u plátců pojistného (zaměstnavatelů) při zaměstnávání zaměstnanců na kratší úvazek, osoby nad 55 let, a další skupiny zaměstnanců o 5 % ze základní procentní sazby zaměstnavatele s účinností od 1.2.2023. Podrobný výklad. Nové částky pojistného u zahraničního zaměstnance a osob dobrovolně účastných důchodového pojištění. Sazby pojistného – přehled od 1.1. a 1.2.2023. Sankce na pojistném – pokuty, penále, promíjení penále, pravděpodobná výše pojistného.

Zdravotní pojištění: Osoby bez zdanitelných příjmů a nové částky odvodu pojistného. Princip výpočtu z minimálního vyměřovacího základu. Dopočet do MVZ – parametrické změny. Osoby, za které platí pojistné stát a nové částky pojistného pro rok 2023. Placení pojistného u zvláštních skupin pojištěnců – dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pracovní poměr a malý rozsah, statutár, člen družstva, členové volebních komisí a přísedících a svědků u soudu. Výkon práce ve státech EU a placení zdravotního pojištění. Tiskopisy a dokladovost o platbách pojistného ve státech EU po skončení výkonu práce ve státě EU.

7)     Srážky ze mzdy, platu nebo odměny od roku 2023.

Nový výpočet srážek od roku 2023 – nezabavitelné částky, výpočtová základna pro určení jednotlivých třetin a rekapitulace vývoje výpočtu za uplynulý rok 2022.

Povinnosti plátce příjmu povinného vůči jednotlivým orgánům – soudy, správní orgány a exekutoři. Příjmy, ze kterých se musí srážky provádět. Co poskytovat exekutorovi za informace v rámci součinnosti – důležité informace s odkazem na Zákon o exekutorech. Pořadí prováděných srážek. Insolvence. Vyživované osoby ve smyslu Občanského zákoníku a jejich dokladovost ve vazbě na další nezabavitelnou částku na tyto vyživované osoby. Roční zúčtování ve vazbě na exekuce – výsledek přeplatek na dani, doplatek na daňových bonusech. Příklady nových výpočtů srážek od roku 2023.

8)   Daň z příjmu – závislá činnost a rok 2023.

Závislá činnost § 6 ZDP. Daň zálohová a daň zvláštní sazbou daně – srážková. Slevy a daňová zvýhodnění od roku 2023. Kdo může podepsat Prohlášení poplatníka – tiskopis vzor č. 26. Daňová uznatelnost poskytovaných darů na pomoc Ukrajině v rámci ročního zúčtování daně za rok 2022. Prokazování hodnoty a účely darů – Pokyn GFŘ D-22. Zvláštní dary, které jsou nově osvobozeny od daně.

9)     Důchodová problematika v roce 2023.

Výpočet důchodu na rok 2023. Předčasný starobní důchod. Před důchod. Náhradní doby započitatelné pro výpočet nároku na důchod. Podávání žádostí o důchod. Důchody invalidní, vdovské a vdovecké, sirotčí – nároky na tyto druhy důchodu.

10)     Další případné novinky podle vývoje legislativy ke dni uskutečnění semináře.

a) Náhrady cestovních výdajů – nové výše stravného tuzemského, zahraničního, dopady na poskytování případného stravenkového paušálu. Průměrné ceny pohonných hmot od roku 2023. Pojem referentské motorové vozidlo. Používání motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnancem i pro soukromé účely a dopady do výše vyměřovacího základu.

b) Zpřísnění podmínek pro zaměstnávání občanů Ukrajiny – uprchlíků. Praktické zkušenosti.

10)   Závěr, diskuse.

Posluchači tohoto jednodenního semináře obdrží velmi podrobné pracovní materiály, s výkladem a názornými ukázkami praktických výpočtů.

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 16. 01. 2023

Pozvánka Od vzdělání k zaměstnání page 0001

Pozvánka

Okresní hospodářská komora Domažlice ve spolupráci s partnery

pořádá další ročník prezentační akce

Termín konání:

18. 10. 2022

Místo konání:

Kulturní dům Stod

  a

Termín konání:

25. 10. 2022

Místo konání:

MKS Domažlice

Okresní hospodářská komora Domažlice     

ve spolupráci s městem Domažlice

si Vás dovoluje pozvat

na

BUSINESS CAFÉ 

Zajímají Vás plány města Domažlice na nové plánovací období a nové informace týkající se projektů a dotací v Plzeňském kraji? Chcete se dozvědět více o investičních prioritách v oblasti dopravy a plánovaných opravách pozemních komunikacích?  

Přijďte se zeptat

místostarosty města Domažlice

Bc. Stanislava Antoše 

náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy

Ing. Pavla Čížka  

 

Setkání se uskuteční v úterý 31. 05. 2022 od 10:00 hodin

v Městské knihovně Boženy Němcové Domažlice, Pivovarská 10, 344 01 Domažlice

Program jednání:

 1. Registrace, coffee break 09:30 – 10:00
 2. Zahájení, úvodní slovo předseda OHK Domažlice Ing. Ludvík Jírovec
 3. Bc. Stanislav Antoš– místostarosta města Domažlice
 4. Ing. Pavel Čížek– náměstek hejtmana pro oblast dopravy
 5. Diskusní panel
 6. Závěr

Registrace: účast můžete potvrdit e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nejpozději do 27. 05. 2022.

Vzhledem k omezené kapacitě je nutná registrace předem.