Aktuality

Seminář 

Novinky v personální a mzdové oblasti 2016

Termín                           04. ledna 2016, 09.00 – 14.00 hod.

a místo konání              (08.30 hod. prezentace účastníků)

                                       Haltravská 438, 344 01 Domažlice

 

Přednáší                     Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

 Program                                                                                                                                                                    Změny v zákoníku práce 2016                                                                                                                                 Nařízení vlády 567/2006 Sb. o nových sazbách minimální mzdy – pojmy minimální a zaručená mzda. Nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy u poživatelů invalidních důchodů. Dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti- daňový bonus, zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ. Povinnosti zaměstnavatelů před vznikem pracovněprávního vztahu. Uzavírání pracovněprávních vztahů – pracovní poměr, DPP a DPČ. Co musí obsahovat pracovní smlouva, DPČ a DPP. Ukázka jednotlivých doporučených vzorů, vnitřní firemní předpisy a jejich sestavování. Povinnost zaměstnavatelů při skončení pracovněprávního vztahu. Poznatky z kontrol prováděných inspektorátem práce…….

Úrazové pojištění – II. pololetí roku 2015 a 2016                                                                                               Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti předcházení a evidence a vedení záznamů o pracovních úrazech a nemocech z povolání podle Zákoníku práce a Nařízení vlády č. 170/2014 Sb.. Platnost i pro rok 2016. Zrušení Zákona o úrazovém pojištění. Nové Nařízení vlády o „bolestném …“- zvýšení bodového ohodnocení úrazu. Technická novela Zákoníku práce v oblasti poskytování náhrad za újmu na zdraví při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Vnitřní firemní předpis o postupu při pracovních úrazech a nemocech z povolání.  

Srážky ze mzdy, platu nebo odměn – II. pololetí 2015 a 2016.                                                                           Zásadní změna v příjmech, ze kterých se musí provádět srážky – ustanovení § 299 Občanský soudní řád – účinnost již od 1. 9. 2015 a v roce 2016. Příjmy, které nelze pro účely srážek započítávat.  Povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu – ohlašovací povinnost, a další nutné úkony plátce příjmu.  Uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele. Vzájemné započtení pohledávek podle občanského zákoníku. Praktické názorné ukázky uzavírání těchto dohod. Povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného. Souběh příjmů od jiných plátců a následné řešení nezabavitelné částky jednotlivými plátci. Insolvence fyzické osoby a postupy plátců příjmu při provádění srážek – Insolvenční zákon, součinnost zaměstnavatele se soudním vykonavatelem – insolvenčním správcem. Usnesení soudu o schválené insolvenci. Součinnost zaměstnavatele při výplatě jiným plátcem příjmu – zaměstnavatel a správa sociálního zabezpečení – plátce nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství. Výpočet srážek – nové nezabavitelné částky, určení jednotlivých třetin. Vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby. Celá řada ukázek výpočtů srážek.                                                                                                                         

Zdravotní pojištění 2016.                                                                                                                                       Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně. Minimální vyměřovací základ 2016 – zásady dopočtu pojistné do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ. Okruh pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců. Kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu – nová úprava již od 1. 9. 2015. Odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná, osoba bez zdanitelných příjmů. Pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány…… Odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.                                                                                                

Pojistné na sociální zabezpečení 2016.                                                                                                                 Maximální vyměřovací základ. Započitatelnost příjmů pro odvod pojistného. Zákon o provádění sociálního zabezpečení 2016. Sankce na pojistném – pokuty, penále, splátky dlužného pojistného a penále, prominutí penále, pravděpodobná výše pojistného. Dobrovolná platba pojistného na důchodové pojištění. Osoby samostatně výdělečné činné a platby povinných záloh na důchodové pojištění. Dobrovolná platba na nemocenské pojištění.

Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2016.                                                                           Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.  Nové redukční hranice pro rok 2016. Komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Karenční doba. Porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů. Možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele. Postupy zaměstnavatele při provádění kontrol. 

Nemocenské pojištění v roce 2016.                                                                                                                           Komu vzniká účast na nemocenském pojištění. Nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek. Kdy je vyloučen nárok na nemocenské, kdy náleží nemocenské jen v poloviční výši. Součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení.                                              

 Důchodové pojištění 2016.                                                                                                                                     Podmínky nároku na důchody. Splnění odpracované doby. Předčasný starobní důchod. Před důchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu. Výpočet důchodu v roce 2016. Zrušení II. pilíře.                                                                                                                                                            

 Daň ze závislé činnosti v roce 2016.                                                                                                                          Nové částky v poskytování daňového zvýhodnění od 1.1.2016 , další změny v daňové oblasti – „školkovné“, příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. Tiskopis „Prohlášení poplatníka…vzor 24,“ vyplňování, dokladovost, hlášení změn…. .                                                                                                     

Zákon o zaměstnanosti II. pololetí 2015 a 2016.                                                                                                    Nekolidující zaměstnání, „kurzarbeit „– příspěvek při částečné nezaměstnanosti, další zásadní důležité informace v oblasti zaměstnanosti.  Zaměstnávání cizinců a občanů EU.                                                                                   

 Další informace pro rok 2016.                                                                                                                                    Zákona o inspekci práce, vyhláška o výši stravného pro rok 2016, atd……                                                             

  Závěr semináře, diskuze, odpovědi na dotazy.

 Účastníci semináře obdrží aktuální rozsáhlý pracovní materiál včetně názorných ukázek výpočtů, vzorů a doporučených postupů.

 

Účastnický                  1.199,- Kč vč. 21 % DPH pro členy OHK Domažlice

poplatek                      1.499,- Kč vč. 21 % DPH pro ostatní účastníky

 

Účastnický poplatek prosím uhraďte do 31. 12. 2015 na číslo účtu 5471990277/0100

s var. s. : 12,spec. s. : IČ Vaší firmy.

Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací.

Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.

Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře, studijní materiál a občerstvení.

 

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 31. 12. 2015!

                                      

Přihláška

leták 2015

Na BURZE PRÁCE pracovních příležitostí v Domažlicích se potkali zaměstnavatelé a uchazeči o práci.

Městské kulturní středisko v Domažlicích se stalo místem, kde se dne 22. září 2015 konala BURZA PRÁCE. Akci pořádala Okresní hospodářská komora Domažlice ve spolupráci s Úřadem práce ČR kontaktní pracoviště Domažlice. Smyslem akce bylo pomoci podnikatelům a firmám v regionu, kteří v současné době poptávají nové zaměstnance. Akce se zúčastnilo 15 firem s pestrou nabídkou pracovních příležitostí. Nabízely se pracovní pozice v technických oborech (elektro, svářeči, seřizovači, programátoři a obsluhy CNC strojů), mechaničky brýlové optiky, řidiči motorových vozíků, řidiči nákladních automobilů, skladníci, administrativní pozice a další. Přímo na místě, bez zbytečného stresu již někteří absolvovali přijímací pohovor. Příležitostí pro práci bylo skutečně velké množství, bohužel uchazečů již méně. Okres Domažlice je okres s malým procentem nezaměstnaných, proto zájem nebyl tak velký.

Hlavní myšlenkou Okresní hospodářské komory Domažlice bylo pomoci firmám v regionu, které v současné době trpí nedostatkem pracovníků. Tato akce byla jednou z prvních akcí tohoto druhu. Součástí akce bylo i poradenství od zástupců Úřadu práce ČR. Zájemci se mimo jiné dozvěděli, jak správně napsat životopis, jaké šance mají na trhu práce v rámci jejich současné kvalifikace a praxe, jak efektivně hledat zaměstnání nebo jak může ÚP ČR pomoci prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Akce je první v regionu a Okresní hospodářská komora Domažlice má zájem podat opětovně pomocnou ruku zaměstnavatelům a uchazečům o práci.

Nabízené pracovní pozice

Domažlický deník 05.10.2015

                                    OD VZDĚLÁNÍ K ZAMĚSTNÁNÍ

                     Okresní hospodářská komora Domažlice pod záštitou starosty města Domažlice pořádá

    9.ročník veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních příležitostí pro budoucí učně a studenty pod názvem

     " Od vzdělání k zaměstnání "

Termín konání : 25.11.2015  od 09:00 do 16:00 hodin

Místo konání :  MKS Domažlice.

  WORKSHOP

 NĚMECKÉ PRÁVO – AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PRO ČESKÉ FIRMY A PODNIKATELE

 

Termín  konání :             07. 10. 2015, 09:00 – 12:00 hodin

                                        (08.30 hod. prezentace účastníků)

 Místo konání :                Haltravská 438, 344 01 Domažlice

 Přednáší :                      JUDr. Marcella Pawelka  v českém jazyce

                                       advokátní kancelář působící ve Frankfurtu nad Mohanem, Karpfenweg 24

 Program  

° Platnost německého zákona o minimálních mzdách ve vztahu k českým firmám

° Povinnosti českých firem ve vztahu k německým úřadům při vysílání svých zaměstnanců nebo živnostníků do Německa (nástrahy a sankce, když stanovené povinnosti nejsou splněny)

° Náležitosti smluv mezi českým a německým partnerem (smlouva o díle, smlouva o zastupování, kupní smlouva a všeobecné obchodní podmínky)

° Postup při nezaplacení německého odběratele z důvodu reklamace, opožděné dodávky, škody

° Insolvenční řízení (možnost podání trestního oznámení na jednatele firmy, který na sebe podal insolvenční řízení, možnost věřitele domoci se svého práva proti nově založené firmě, která má stejnou obchodní činnost, jako firma v insolvenci)

° Příslušnost soudů a s tím spojené právní a soudní poplatky

° Diskuze

 Účastnický poplatek :                350,- Kč vč. 21 % DPH pro členy OHK Domažlice

                                                    700,- Kč vč. 21 % DPH pro ostatní účastníky

 Přihlašujte se pomocí závazné přihlášky na email : info@ohkdomazlice.cz nejpozději do 30. 09. 2015

Závazná přihláška 

 

       Okresní hospodářská komora Domažlice

     ve spolupráci s

 Úřadem práce ČR 

 si Vás dovolují pozvat na

  BURZU PRÁCE

 Termín: 22. září 2015

 Čas: od 09:00 do 16:00 hodin

 Místo konání: MKS Domažlice

Leták BURZA PRÁCE

                      Ocenění nejlepších absolventů

Jubilejní 20. ročník Ocenění nejlepších absolventů se bude konat v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně dne 15. 9. 2015

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 405/1
603 00 Brno


 STAŇTĚ SE I VY PARTNEREM

 TÉTO AKCE

Oceňujeme nejlepší absolventy středních odborných škol a podporujeme tak odborné vzdělávání. Osvědčení HK ČR, které je udělováno nejlepším absolventům, dokládá požadovanou kvalitu mladých pracovníků ze strany zaměstnavatelů. Slouží jako doklad o odborných schopnostech absolventa uplatnitelných v praxi.

Slavnostní předávání se koná začátkem každého nového školního roku za přítomnosti významných politických osobností, zástupců vzdělávací sféry, krajů a zaměstnavatelů.

 Střední odborná škola– V případě zájmu školy o zapojení se do projektu Nejlepší absolvent a získání tak čestného uznání za výbornou odbornou přípravu studentů, je nutné, aby se jejich závěrečných zkoušek zúčastnil odborník z praxe.

Firma/Odborník- Úroveň odborného výcviku a kompetencí absolventa je garantována potvrzením pověřeného odborníka HK ČR, který se účastní závěrečných zkoušek. Odborník z praxe vychází z řad zaměstnavatelů, kteří svým zapojením zdůrazňují svůj zájem o kvalitu absolventů vstupujících na trh práce.

Hodnocení – Přísná kritéria pro výběr absolventů předchází jednotnému zadání závěrečných zkoušek, kterým se v současné době řídí střední školy po celé České republice.

Slavnostní předávání osvědčení– Absolventi, kteří splní stanovená kritéria ověřená odborníkem z praxe, získávají osvědčení HK ČR, které přebírají z rukou jejího prezidenta.

Cíle akce
1. Podpora odborného vzdělávání
2. Propojení středních odborných škol a zaměstnavatelů.
3. Kooperace firem v odborné přípravě studentů.
4. Ověřování získaných kompetencí v souladu s požadavky praxe.
5. Oceňování výsledků nejlepších absolventů, odborné přípravy škol a podpory rodinných příslušníků.
6. Součinnost při uplatnění oceněných absolventů vstupujících na trh práce.

ZMĚNA TERMÍNU

rádi bychom Vás informovali o změně termínu konání Shromáždění delegátů. Setkání se bude konat ve středu 29.dubna 2015.

Doufáme, že Vám tato změna nezpůsobí problémy.

Děkujeme za pochopení.

 

Shromáždění delegátů

Okresní hospodářská komora si Vás dovoluje pozvat na „Shromáždění delegátů“.

Setkání se uskuteční v úterý 28. dubna 2015 od 16:00 hodin v budově bývalé OZS (Haltravská 438).

Těšíme se na Vaši účast.