Aktuality

Leták 2017 burza prace

S politováním Vám sdělujeme, že jsme nuceni zrušit z mimořádných důvodů seminář EET.

Děkujeme za pochopení.

Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2017 - vyhlášení dotačního titulu

Rada Plzeňského kraje vyhlásila svým usnesením č. 90/16 ze dne 12. 12. 2016 dotační titul Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2017. Cílem tohoto dotačního titulu (DT) je posílení rozvoje malých či středních a velkých podniků působících v Plzeňském kraji, a tím přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Podporovanou aktivitou je nákup služeb od výzkumné organizace z Plzeňského kraje, které žadatel potřebuje pro své rozvojové aktivity.

Žádosti o dotaci se podávají elektronicky (prostřednictvím systému pro dotační řízení eDotace na http://dotace.plzensky-kraj.cz/) a zároveň i v listinné podobě a to v termínu od 23. 1. 2017 do 8. 3. 2017 dle podmínek stanovených Pravidly DT (elektronicky musí být žádost v systému podána do 8. 3. 2017 do 10. hodin!!!!!).

Výše dotace: - u malého či středního podniku může být výše dotace max. 75% ze způsobilých výdajů, nejvýše 150.000,- Kč - u velkého podniku může být výše dotace max. 40% ze způsobilých výdajů, nejvýše 150.000,- Kč.

Všechny relevantní informace jsou k dispozici i v systému eDotace na http://dotace.plzensky-kraj.cz/.

 

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE

si Vás dovoluje pozvat na

Odborný seminář

 

Elektronická evidence tržeb v roce 2017

Určen pro podnikatele, ale i pro neziskové subjekty, kteří jsou povinni se do EET zapojit i pro jejich účetní

Termín                           30. ledna 2017, 09.00 – 14.00 hodin

a místo konání             (08.30 hod. prezentace účastníků)

                                       Haltravská 438, 344 01 Domažlice

 

Přednáší         Bc. Zdeněk Vondrák – daňový poradce věnuje se daňovému poradenství, autorské a lektorské činnosti specializované na správu daní. Specializuje se též na soukromé právo, účetnictví a daň z příjmů

 

Témata semináře:

 • Kdo a od kdy musí evidovat tržby
 • Co to je – Evidovaná tržba
 • Co vše je zahrnuto pod evidenci tržeb
 • Výjimky z evidence tržeb
 • Změny v DPH a v dani z příjmů v souvislosti s EET
 • Evidence tržeb u neziskových subjektů
 • Subjekty vyloučené z evidence tržeb
 • Časový harmonogram evidence tržeb
 • Jak bude evidence tržeb probíhat
 • Vybavení pro EET (HW a SW)
 • Evidence tržeb bez přístupu k internetu
 • Náležitosti účtenky
 • Jak dostat kód na účtenku
 • Než podnikatel začne pracovat s EET
 • Registrace na finančním úřadu
 • Získání certifikátu a jeho instalace
 • Sankce spojené s EET a jak se jim vyhnout
 • Účtenková loterie
 • Dotazy

Účastnický                  1.299,- Kč vč. 21 % DPH pro členy OHK Domažlice

poplatek                      1.499,- Kč vč. 21 % DPH pro ostatní účastníky

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 23.01.2017!

Přihláška

 

SEMINÁŘ

Novinky v personální a mzdové oblasti 2017

Termín                           24. ledna 2017, 09.00 – 14.00 hod.

a místo konání             (08.30 hod. prezentace účastníků)

                                       Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Přednáší                     Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

Program                                                                                                                                                                   

Změny v zákoníku práce v roce 2017                                                                                                                        

Nařízení vlády 567/2006 Sb. o nových sazbách minimální mzdy – pojmy minimální a zaručená mzda. Nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy u poživatelů invalidních důchodů. Dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti – daňový bonus, zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ. Povinnosti zaměstnavatelů před vznikem pracovněprávního vztahu. Uzavírání pracovněprávních vztahů – pracovní poměr, DPP a DPČ. Co musí obsahovat pracovní smlouva, DPČ a DPP.Dovolená v roce 2017. Ukázka jednotlivých doporučených vzorů, vnitřní firemní předpisy a jejich sestavování. Povinnost zaměstnavatelů při skončení pracovněprávního vztahu. Nové poznatky z kontrol prováděných inspektorátem práce…….

Úrazové pojištění v roce 2017                                                                                       

Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti předcházení a evidence a vedení záznamů o pracovních úrazech a nemocech z povolání podle Zákoníku práce a Nařízení vlády č. 170/2014 Sb.. Platnost i pro rok 2017. Osud zákona o úrazovém pojištění. Nařízení vlády o „bolestném …“-bodového ohodnocení úrazu a ztíženého společenského uplatnění. Zákoník práce v oblasti poskytování náhrad za újmu na zdraví při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Vnitřní firemní předpis o postupu při pracovních úrazech a nemocech z povolání.  

Srážky ze mzdy, platu nebo odměn v roce 2017                                                                     

Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky – ustanovení § 145 Zákoník příjmu a § 299 OSŘ –v roce 2016 a 2017 – porovnání. Příjmy, které nelze pro účely srážek započítávat. Povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu – ohlašovací povinnost, a další nutné úkony plátce příjmu. Uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele. Vzájemné započtení pohledávek podle občanského zákoníku. Praktické názorné ukázky uzavírání těchto dohod. Povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného. Souběh příjmů od jiných plátců a následné řešení nezabavitelné částky jednotlivými plátci. Insolvence fyzické osoby a postupy plátců příjmu při provádění srážek – Insolvenční zákon, součinnost zaměstnavatele se soudním vykonavatelem – insolvenčním správcem. Usnesení soudu o schválené insolvenci. Součinnost zaměstnavatele při výplatě jiným plátcem příjmu – zaměstnavatel a správa sociálního zabezpečení – plátce nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství. Výpočet srážek – nové nezabavitelné částky pro rok 2017, určení jednotlivých třetin. Vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby. Celá řada ukázek výpočtů srážek.                                                                                                                        

Zdravotní pojištění v roce 2017                                                                                                                                     

Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně. Minimální vyměřovací základ 2017 – zásady dopočtu pojistné do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ. Okruh pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců. Kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu. Odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná, osoba bez zdanitelných příjmů. Pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány…… Odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie                                                                                          

 Pojistné na sociální zabezpečení v roce 2017                                                                                                            

Maximální vyměřovací základ – zrušení. Započitatelnost příjmů pro odvod pojistného. Zákon o provádění sociálního zabezpečení 2017.Výše sazeb pojistného v roce 2017. Sankce na pojistném – pokuty, penále, splátky dlužného pojistného a penále, prominutí penále, pravděpodobná výše pojistného. Dobrovolná platba pojistného na důchodové pojištění. Osoby samostatně výdělečné činné a platby povinných záloh na důchodové pojištění. Dobrovolná platba na nemocenské pojištění.

Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2017                                                                       

Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. Nové redukční hranice pro rok 2017. Komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Karenční doba a její zrušení. Porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů. Možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele. Postupy zaměstnavatele při provádění kontrol.

Zásadní změny v nemocenském pojištění v roce 2017                                                                                                                       

Komu vzniká účast na nemocenském pojištění v roce 2017. Nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek – nová dávka „otcovská dovolená“ Rozhodné období v roce 2017. Kdy je vyloučen nárok na nemocenské, kdy náleží nemocenské jen v poloviční výši. Součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení.                                          

Zásadní  změny v důchodovém pojištění  v roce 2017 

Podmínky nároku na důchody. Splnění odpracované doby. Předčasný starobní důchod. Před důchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu. Redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2017. 

Daň ze závislé činnosti v roce 2017                                                                                                                      

Nové částky v poskytování daňového zvýhodnění od 1.1.2017, další změny v daňové oblasti – „školkovné“, příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. Tiskopis „Prohlášení poplatníka…vzor,“ vyplňování, dokladovost, hlášení změn….                                                                                                                

Zákon o zaměstnanosti v roce 2017                                                                                           

Nekolidující zaměstnání, „kurzarbeit „– příspěvek při částečné nezaměstnanosti, další zásadní důležité informace v oblasti zaměstnanosti. Zaměstnávání cizinců a občanů EU. Podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti a její výše od roku 2017.                                                                                

Další informace pro rok 2017                                                                                                                             

Zákona o inspekci práce, vyhláška o výši stravného pro rok 2017, německá minimální mzda. Další aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy                                                         

Závěr semináře, diskuze, odpovědi na dotazy.

Účastníci semináře obdrží aktuální rozsáhlý pracovní materiál včetně názorných ukázek výpočtů, vzorů a doporučených postupů.

 

Účastnický                 1.199,- Kč vč. 21 % DPH pro členy OHK Domažlice

poplatek                     1.499,- Kč vč. 21 % DPH pro ostatní účastníky

 

Účastnický poplatek prosím uhraďte do 17.01.2017 na základě faktury vystavené OHK Domažlice

Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací.

Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.

Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře, studijní materiál a občerstvení.

 

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 17.01.2017!

                                                                                                        

    Přihláška                                                                                                                                

                                                                                                                                

 

P O Z V Á N K A

 

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

                                                                a

          Okresní hospodářská komora Domažlice

 

   Vás srdečně zvou

na slavnostní předání

  

Ocenění

nejlepším absolventům středních a odborných škol v technických a řemeslných oborech

                                                               

15. listopadu 2016 v 13:00 hod.

v obřadní síni domažlické radnice

Slavnostního ocenění se zúčastní zástupci Hospodářské komory České republiky Praha, vedení Okresní hospodářské komory Domažlice, zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje a vedení Středního odborného učiliště Domažlice.

Ocenění se předává u příležitosti 10. ročníku veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních příležitostí pro budoucí žáky pod názvem Od vzdělání k zaměstnání, které se koná ve stejný den v prostorách MKS Domažlice, a 80. výročí první budovy školy Středního odborného učiliště Domažlice, která nesla název Jubilejní Masarykova odborná škola živnostenská. Oslavy tohoto výročí probíhají formou Dnů otevřených dveří od 14. – 16. listopadu 2016 v prostorách školy, na které jste rovněž srdečně zváni.

 

leták 2016