Aktuality

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE

si Vás dovoluje pozvat na

SEMINÁŘ (WEBINÁŘ)

SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU NEBO ODMĚNY V ROCE 2022 

Určeno: Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí správně zpracovávat mzdovou a personální agendu.

Přínos / Cíl: Seminář (webinář) je zaměřen na výklad provádění srážek ze mzdy, platu nebo odměny u zaměstnanců. Posluchači budou informováni o současné právní úpravě v dané problematice včetně zásadních změn od 1.1.2022, a to nejen formou podrobného výkladu, ale především pomocí názorných příkladů provádění srážek, a to podle poslední legislativy

Termín         25. dubna 2022, 09.00 – 14.00 hod.

      Místo konání          Haltravská 438, 344 01 Domažlice (ON-LINE)

Přednáší                     Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený      lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

Program

Právní předpisy související s problematikou srážek pro rok 2022.

V jakých případech se sráží ze mzdy, platu, nebo odměny

 • srážky ve smyslu Zákoníku práce

co může zaměstnavatel srazit bez souhlasu zaměstnance, co může zaměstnavatel srazit pouze se souhlasem zaměstnance

 • pojem výkon rozhodnutí – exekuce ve smyslu Občanského soudního řádu – dále jen (OSŘ)
 • srážka ze mzdy nad rámec Zákoníku práce
 • evidence o prováděných srážkách, archivace
 • Paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí od 1.1.2022
 • Zastavování exekucí a dopady pro zaměstnavatele, jak dál po 28. lednu 2022
 • Chráněný účet dlužníka a povinnosti mzdové účetní

Dohody o srážkách ze mzdy, platu dohody o srážkách ze mzdy podle Zákoníku práce – penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, a další srážky po dohodě zaměstnavatel zaměstnanec, srážky ze mzdy v případech způsobené škody zaměstnancem zaměstnavateli.

Dohoda o srážkách ze mzdy ve smyslu Občanského zákoníku – dobrovolná platba výživného v roce 2022 • vzory, postupy.

OKRUH PŘÍJMŮ, ZE KTERÝCH SE PROVÁDÍ SRÁŽKY:

 • mzda, plat, odměna či jiné příjmy zúčtované zaměstnavatelem zaměstnanci
 • souběh příjmů u jednoho zaměstnavatele
 • způsob provádění srážek
 • daňové bonusy, roční vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti – přeplatky a doplatky na daňových bonusech, odstupné, odchodné. Judikatura na téma bonusy
 • příjmy podle Zákoníku práce - § 145, příjmy podle OSŘ - § 299 v roce 2022 

POŘADÍ SRÁŽEK ZE MZDY – PŘEDNOSTNÍ A NEPŘEDNOSTNÍ POHLEDÁVKY:

 • postup řazení jednotlivých právních titulů – občanský soudní řád přednostní pohledávky,
 • jednotlivé právní tituly rozhodnutí soudních a správních orgánů - § 279 OSŘ

POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ SRÁŽEK ZE MZDY A JEJICH ROZSAH:

 • Životní a existenční minimum, normativní náklady na bydlení pro rok 2022. Zjištění tzv. výpočtové základny pro určení nezabavitelných částek, nezabavitelná částka na povinného a další nezabavitelná částka na vyživované osoby v roce 2022 (rodinné příslušníky povinného) ve smyslu Nového občanského zákoníku. Kdo je osobou vyživovanou a dokladování těchto osob (manžel, manželka, děti atd. …).
 • Specifické případové studie • určení částek k uspokojení přednostních nebo nepřednostních pohledávek, zjištění tzv. ještě další použitelné částky k uspokojení pohledávek, souběh příjmů od více plátců. Výživné, event. dlužné výživné a jeho uspokojení. Několik výživných.

POSTUPY PŘI POSOUZENÍ SRÁŽEK PŘI VÝKONU ROZHODNUTÍ – soudní, správní výkon rozhodnutí, exekuční příkaz a jeho obsah, součinnost plátce mzdy povinného vůči soudu a případně exekutorovi – podávání informací.

 • nařízení exekuce – doručování, datové schránky, právní tituly, právní moc – vykonatelnost
 • změna plátců mzdy – povinnosti plátce příjmu povinného, zápočtový list, informační povinnost ve smyslu Občanského soudního řádu – soud, další orgány
 • souběžné příjmy a postupy při provádění srážek
 • SRÁŽKY PŘI ODDLUŽENÍ 2022 - tzv. osobní bankrot, povinnosti zaměstnavatele. Zahájení a průběh insolvenčního řízení – insolvenční rejstřík, rozhodnutí o oddlužení – Usnesení soudu a jeho výrok. Povinnosti plátce příjmu dlužníka při oddlužení. Ukončení oddlužení. Příjem dlužníka v průběhu oddlužení – daňové bonusy event. výsledky ročního zúčtování – postupy plátce příjmu dlužníka. Součinnost plátce příjmu – soud, insolvenční správce. Praktická ukázka postupu výpočtu.  
 • Srážky z jiných příjmů – náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 14 dnů a následná výplata nemocenského, postupy zaměstnavatele vůči místně příslušné správě sociálního zabezpečení jako plátci jiného příjmu (nemocenského, peněžité pomoci v mateřství).
 • Zákon o exekutorech – povinnosti exekutorů vůči zaměstnavatelům, součinnost plátců příjmu povinného vůči exekutorům.
 • Možné sankce za chybný postup plátce – zaměstnavatele povinného – zaměstnance. Praktické příklady – případové studie, doporučené postupy a vzory.

Závěr, diskuse.

Posluchači tohoto jednodenního semináře (webináře) obdrží velmi bohaté pracovní materiály obsahující nejen podrobný komentář, ale i celou řadu příkladů na výpočet srážek z platu, mzdy nebo odměny.

Účastnický                 1 890 Kč včetně DPH pro členy OHK Domažlice

poplatek                    2 190 Kč včetně DPH pro ostatní účastníky 

Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací.

Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.

                                     Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 20. 04. 2022

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE

si Vás dovoluje pozvat na

 SEMINÁŘ (WEBINÁŘ)

Výpočty ve mzdové účtárně 2022 – řešení praktických případů podle posledního vývoje legislativy

Určeno: Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí správně zpracovávat mzdovou a personální agendu.

Přínos / Cíl: Na semináři (webináři) proberete řadu problematických příkladů, s kterými se v praxi můžete setkat.

Budete moci konzultovat svoje obtížné případy a obdržíte obsáhlý materiál s celou řadou ukázek mzdových výpočtů

Termín                20. dubna 2022, 09.00 – 14.00 hod.

      Místo konání                Haltravská 438, 344 01 Domažlice (ON-LINE)

Přednáší                     Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený      lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

Program

Mzdy, platy a odměny: Zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem, odměnou • nařízení vlády č. 567/2006 Sb., od 1. 1. 2022. Mzdové výpočty u zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem se zaměřením na zařazování zaměstnanců podle posledního Nařízení vlády o zaměstnancích odměňovaných platem a katalogu prací, odměnou • podrobné příklady – příplatky za práci přesčas, svátek, víkend, noc, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, odměna za pohotovost • směnné provozy a příplatky • nenárokové složky – odměny, prémie, příplatek za práci v odpolední směně • příplatek za vedení, další příplatky u platu, příplatek za rozdělenou směnu, další zákonné specifické rezortní příplatky • desítky názorných příklady.        

Průměrný výdělek: Stanovení průměrného výdělku – rozhodné období, započitatelnost příjmů, hodinový a měsíční průměrný výdělek – příklady na výpočet průměrného výdělku • pravděpodobný výdělek • zjišťování průměrného výdělku ve zvláštních případech – započitatelnost příjmů zúčtovaných do jiného rozhodného období než čtvrtletí • průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti • průměrný výdělek versus úřad práce • názorné ukázky výpočtů. 

Výpočty pojistného na sociální pojištění a zdravotní pojištění pro rok 2022: Povinnosti plátce pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění – tiskopisy, termíny • výpočet pojistného na SZ a ZP – příklady • specifické výpočty u zdravotního pojištění – kategorie pojištěnců, výpočet pojistného z minimálního vyměřovacího základu • dopočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu • vyměřovací základ • započitatelnost příjmů • maximální vyměřovací základ a pojistné.        

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a výpočet dávek nemocenského pojištění: Nárok na náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti – názorné ukázky výpočtů • povinnosti zaměstnavatele. – upravený tiskopis Oznámení o účasti, ukončení nemocenského pojištění od 1.4.2022. • Malý rozsah a účast na nemocenském pojištění  rozhodná výše pro vznik na pojištění Kč 3 500,--.          

Srážky ze mzdy 2022 – základní důležité informace (nezabavitelné částky, vyživované osoby a jejich dokladovost, výpočet srážek, pořadí exekučních srážek, změna plátce příjmu povinného a několik plátců. Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy – novinka od 1.1.2022. První praktické zkušenosti.

Dovolená v roce 2022 – praktické poznatky a zkušenosti při řešení výpočtů dovolené. Převody nevyčerpané dovolené z roku 2021 do roku 2022 a následné její dočerpání. Náhradní doby posuzované pro nárok na dovolenou, jako doba odpracovaná.

Výpočty náhrad za újmu na zdraví při pracovních úrazech nebo nemocí z povolání pro rok 2022 – příklady výpočtů a postupů zaměstnavatele.

Závěr, diskuse.

Posluchači tohoto jednodenního semináře (webináře) obdrží velmi bohaté pracovní materiály obsahující nejen podrobný komentář, ale i celou řadu příkladů na výpočet platu, mzdy nebo odměny.

Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací.

Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.

Účastnický                 1 890 Kč včetně DPH pro členy OHK Domažlice

poplatek                    2 190 Kč včetně DPH pro ostatní účastníky

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 15. 04. 2022

WEBINÁŘ ZRUŠEN!!

S politováním si Vám dovolujeme oznámit, že bohužel ze zdravotních důvodů pana školitele Křížka jsme nuceni zrušit plánovaný webinář.

Nový termín je stanoven na 17. 02. 2022

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE 

si Vás dovoluje pozvat na

WEBINÁŘ

Změny v personální a mzdové problematice od roku 2022

Určeno: Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace.

Přínos / Cíl: Na webináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných tiskopisů.

Termín                    28. ledna 2022, 09.00 – 14.00 hod

Místo konání            ON-LINE

Přednáší                   Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený      lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

Program

Změny v Zákoníku práce 2022

Výpočet výše minimální nebo zaručené mzdy 

Změny v Zákoně o zaměstnanosti

Osoby samostatně výdělečně činných od roku 2022

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti

Novinky v Zákoně o nemocenském pojištění od roku 2022

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2022

Sociální zabezpečení

Zdravotní pojištění

Srážky ze mzdy, platu nebo odměny od roku 2022

Daň z příjmu – závislá činnost a rok 2022

Další případné novinky podle vývoje legislativy ke dni uskutečnění webináře.

Náhrady cestovních výdajů – nové výše stravného tuzemského, zahraničního. Průměrné ceny pohonných hmot. Řešení případných mimořádných opatření vlády v souvislosti s COVID-19 – dle pandemického vývoje.

Závěr, diskuse

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 24. 01. 2022

                                                                                                          

 

S politováním si Vám dovolujeme oznámit, že bohužel ze zdravotních důvodů pana školitele Křížka a z důvodu malého zájmu účastníků jsme nuceni změnit termín plánovaného webináře.

Nový termín byl stanoven na 28. 01. 2022.

Děkujeme za pochopení.

ZMĚNA SEMINÁŘE 17. 01. 2022!!!

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a aktuálních mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví si Vás dovolujeme informovat o změně z prezenční na distanční formu.

Podmínky, za kterých je umožněno účastnit se našich prezenčních vzdělávacích akcích:

 • Zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19
 • Účastníci akce jsou povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest
 • Účastníci jsou povinni prokazovat bezinfekčnost
  • Dokončené očkování proti onemocnění COVID-19 (14 dnů od druhé dávky)
  • Prodělané onemocnění COVID-19 (maximálně 180 dnů)
  • Výjimku z očkování mají osoby po první dávce očkování (nebo pokud neuplynulo 14 dní od druhé dávky) a dále ti, kteří se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou (informace o této skutečnosti musí být zavedena v registru ISIN). U těchto osob je možné účastnit se hromadné akce po absolvování PCR testu, který nesmí být starší než 72 hodin.

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE

si Vás dovoluje pozvat na 

SEMINÁŘ

Změny v personální a mzdové problematice od roku 2022

Určeno: Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace.

Přínos / Cíl: Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných tiskopisů. 

Termín                          17. ledna 2022, 09.00 – 14.00 hod.

Místo konání                Haltravská 438, 344 01 Domažlice  

Přednáší                     Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený       lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech. 

Program : Změny v Zákoníku práce 2022.

Výpočet výše minimální nebo zaručené mzdy  a dopady těchto změn do dalších právních předpisů.  Postupy zaměstnavatelů při poskytování mzdy na úrovni zaručené mzdy. Předsmluvní povinnosti, uzavírání pracovněprávních vztahů. Další důležité informace ke změnám v oblasti Zákoníku práce podle aktuálního vývoje legislativy.  

Změny v Zákoně o zaměstnanosti. Úřad práce a zaměstnavatel. Přivýdělek uchazeče o zaměstnání. Povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidů – účinnost od roku 2022. Povinnosti uživatelů při výkonu práce agenturního zaměstnance. Povinná evidence  při zaměstnávání občanů EU a cizinců. Program Kurzarbeit – poznatky v praxi při jeho případném uplatňování.

Osoby samostatně výdělečně činných od roku 2022. Nové částky záloh na důchodové pojištění ve vazbě na stanovení průměrné mzdy v národním hospodářství od roku 2022 – hlavní a vedlejší činnost. Dobrovolná platba na nemocenské pojištění OSVČ.  Osoba samostatně výdělečně činná a platby záloh na zdravotní pojištění – specifika při ročních vyúčtování záloh za rok 2021 – COVID 19 a případné úpravy s ohledem na vývoj pandemie.  Paušální daň OSVČ (měsíční platba – rozložení této daně na částku sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a daně). Výše od roku 2022.

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Nové redukční hranice pro výpočet náhrady. Zvláštní harmonogramy pracovní doby a poskytování náhrady. Nemoc u zaměstnanců činných na základě dohod mimo pracovní poměr a poskytování náhrady za prvních 14 dnů dočasné PN – určení fiktivního počtu hodin. Dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a případné kontroly ze strany zaměstnavatelů, ale i Správ sociálního zabezpečení. Ukázky výpočtu náhrad mzdy, při dočasné pracovní neschopnosti.

Novinky v Zákoně o nemocenském pojištění od roku 2022. Nové redukční hranice pro zjištění denního redukčního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Rozhodná výše příjmu pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců malého rozsahu. Další změny v oblasti Zákona o nemocenském pojištění – ošetřovné (zrušení podmínky společné domácnosti), otcovská poporodní péče a její prodloužení, dlouhodobá péče a změna podmínek nároku na tuto dávku.  Jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění – podrobný výklad.

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2022. Sociální zabezpečení: Nové částky pojistného u zahraničního zaměstnance a osob dobrovolně účastných důchodového pojištění.  Sazby pojistného. Sankce na pojistném – pokuty, penále a jeho výše, promíjení penále, pravděpodobná výše pojistného. Podrobný výklad. 

Zdravotní pojištění: Osoby bez zdanitelných příjmů a nové částky odvodu pojistného. Princip výpočtu z minimálního vyměřovacího základu. Dopočet do MVZ – parametrické změny. Osoby, za které platí pojistné stát a nové částky pojistného pro rok 2022  Placení pojistného u zvláštních skupin pojištěnců – dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pracovní poměr a malý rozsah, statutár, člen družstva, členové volebních komisí a přísedících a svědků u soudu. Výkon práce ve státech EU a placení zdravotního pojištění. Tiskopisy a dokladovost o platbách pojistného ve státech EU po skončení výkonu práce ve státě EU. Podrobný výklad.  

Srážky ze mzdy, platu nebo odměny od roku 2022. Nový výpočet srážek – nezabavitelné částky, výpočtová základna pro určení jednotlivých třetin. Povinnosti plátce příjmu povinného vůči jednotlivým orgánům – soudy, správní orgány a exekutoři. Příjmy, ze kterých se musí srážky provádět. Co poskytovat exekutorovi za informace v rámci součinnosti – důležité informace, vyjádření ministerstva spravedlnosti. Pořadí prováděných srážek. Insolvence. Chráněný účet a jeho účel. Náhradní výživné a jeho význam. Povinnosti plátce příjmu povinného v rámci náhradního výživného. Vyživované osoby ve smyslu Občanského zákoníku a jejich dokladovost ve vazbě na další nezabavitelnou částku na tyto vyživované osoby. Příklady nových výpočtů srážek od roku 2022. Změny v Občanském soudním řádu.

Daň z příjmu – závislá činnost a rok 2022. Závislá činnost § 6 ZDP.  Daň zálohová a daň zvláštní sazbou daně – srážková. Výpočet základu daně u zaměstnance – občana EU s tiskopisem A1 – praktické zkušenosti a poznatky. Slevy a daňová zvýhodnění od roku 2022 nové částky na druhé, třetí a další dítě – zpětně v rámci ročního zúčtování daně od roku 2021. Zrušení limitu měsíčního daňového bonusu od roku 2022. Kdo může podepsat Prohlášení poplatníka – tiskopis vzor č. …………….

Další případné novinky podle vývoje legislativy ke dni uskutečnění semináře. 

Náhrady cestovních výdajů – nové výše stravného tuzemského, zahraničního. Průměrné ceny pohonných hmot.  Řešení případných mimořádných opatření vlády v souvislosti s COVID-19 – dle pandemického vývoje.

Závěr, diskuse.

Posluchači tohoto jednodenního semináře obdrží bohaté pracovní materiály, s výkladem a názornými ukázkami praktických výpočtů se zaměřením na zásadní změny v oblasti Zákoníku práce a v oblasti odměňování zaměstnanců……….

Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací.

Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 13. 01. 2022

Pozvánka

Pozvánka Stod

   

Okresní hospodářská komora Domažlice ve spolupráci s partnery

pořádá další ročník prezentační akce

Termín konání:

11. 11. 2021

Místo konání:

Kulturní dům Stod (Nádražní 477, 33 01 Stod)

                                                                                  a

Termín konání:

16. 11. 2021

Místo konání:

MKS Domažlice ( nám. Míru 51, 344 01 Domažlice)

<<< VSTUP ZDARMA >>>

SEMINÁŘE 

Termín konání: 30. 11. 2021 ZRUŠEN, 17. 01. 2022

Místo konání: Haltravská 438, 344 01 Domažlice