Aktuality

S politováním si Vám dovolujeme oznámit, že bohužel ze zdravotních důvodů pana školitele Křížka a z důvodu malého zájmu účastníků jsme nuceni změnit termín plánovaného webináře.

Nový termín byl stanoven na 28. 01. 2022.

Děkujeme za pochopení.

ZMĚNA SEMINÁŘE 17. 01. 2022!!!

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a aktuálních mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví si Vás dovolujeme informovat o změně z prezenční na distanční formu.

Podmínky, za kterých je umožněno účastnit se našich prezenčních vzdělávacích akcích:

  • Zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19
  • Účastníci akce jsou povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest
  • Účastníci jsou povinni prokazovat bezinfekčnost
    • Dokončené očkování proti onemocnění COVID-19 (14 dnů od druhé dávky)
    • Prodělané onemocnění COVID-19 (maximálně 180 dnů)
    • Výjimku z očkování mají osoby po první dávce očkování (nebo pokud neuplynulo 14 dní od druhé dávky) a dále ti, kteří se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou (informace o této skutečnosti musí být zavedena v registru ISIN). U těchto osob je možné účastnit se hromadné akce po absolvování PCR testu, který nesmí být starší než 72 hodin.

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE

si Vás dovoluje pozvat na 

SEMINÁŘ

Změny v personální a mzdové problematice od roku 2022

Určeno: Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace.

Přínos / Cíl: Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných tiskopisů. 

Termín                          17. ledna 2022, 09.00 – 14.00 hod.

Místo konání                Haltravská 438, 344 01 Domažlice  

Přednáší                     Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený       lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech. 

Program : Změny v Zákoníku práce 2022.

Výpočet výše minimální nebo zaručené mzdy  a dopady těchto změn do dalších právních předpisů.  Postupy zaměstnavatelů při poskytování mzdy na úrovni zaručené mzdy. Předsmluvní povinnosti, uzavírání pracovněprávních vztahů. Další důležité informace ke změnám v oblasti Zákoníku práce podle aktuálního vývoje legislativy.  

Změny v Zákoně o zaměstnanosti. Úřad práce a zaměstnavatel. Přivýdělek uchazeče o zaměstnání. Povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidů – účinnost od roku 2022. Povinnosti uživatelů při výkonu práce agenturního zaměstnance. Povinná evidence  při zaměstnávání občanů EU a cizinců. Program Kurzarbeit – poznatky v praxi při jeho případném uplatňování.

Osoby samostatně výdělečně činných od roku 2022. Nové částky záloh na důchodové pojištění ve vazbě na stanovení průměrné mzdy v národním hospodářství od roku 2022 – hlavní a vedlejší činnost. Dobrovolná platba na nemocenské pojištění OSVČ.  Osoba samostatně výdělečně činná a platby záloh na zdravotní pojištění – specifika při ročních vyúčtování záloh za rok 2021 – COVID 19 a případné úpravy s ohledem na vývoj pandemie.  Paušální daň OSVČ (měsíční platba – rozložení této daně na částku sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a daně). Výše od roku 2022.

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Nové redukční hranice pro výpočet náhrady. Zvláštní harmonogramy pracovní doby a poskytování náhrady. Nemoc u zaměstnanců činných na základě dohod mimo pracovní poměr a poskytování náhrady za prvních 14 dnů dočasné PN – určení fiktivního počtu hodin. Dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a případné kontroly ze strany zaměstnavatelů, ale i Správ sociálního zabezpečení. Ukázky výpočtu náhrad mzdy, při dočasné pracovní neschopnosti.

Novinky v Zákoně o nemocenském pojištění od roku 2022. Nové redukční hranice pro zjištění denního redukčního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Rozhodná výše příjmu pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců malého rozsahu. Další změny v oblasti Zákona o nemocenském pojištění – ošetřovné (zrušení podmínky společné domácnosti), otcovská poporodní péče a její prodloužení, dlouhodobá péče a změna podmínek nároku na tuto dávku.  Jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění – podrobný výklad.

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2022. Sociální zabezpečení: Nové částky pojistného u zahraničního zaměstnance a osob dobrovolně účastných důchodového pojištění.  Sazby pojistného. Sankce na pojistném – pokuty, penále a jeho výše, promíjení penále, pravděpodobná výše pojistného. Podrobný výklad. 

Zdravotní pojištění: Osoby bez zdanitelných příjmů a nové částky odvodu pojistného. Princip výpočtu z minimálního vyměřovacího základu. Dopočet do MVZ – parametrické změny. Osoby, za které platí pojistné stát a nové částky pojistného pro rok 2022  Placení pojistného u zvláštních skupin pojištěnců – dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pracovní poměr a malý rozsah, statutár, člen družstva, členové volebních komisí a přísedících a svědků u soudu. Výkon práce ve státech EU a placení zdravotního pojištění. Tiskopisy a dokladovost o platbách pojistného ve státech EU po skončení výkonu práce ve státě EU. Podrobný výklad.  

Srážky ze mzdy, platu nebo odměny od roku 2022. Nový výpočet srážek – nezabavitelné částky, výpočtová základna pro určení jednotlivých třetin. Povinnosti plátce příjmu povinného vůči jednotlivým orgánům – soudy, správní orgány a exekutoři. Příjmy, ze kterých se musí srážky provádět. Co poskytovat exekutorovi za informace v rámci součinnosti – důležité informace, vyjádření ministerstva spravedlnosti. Pořadí prováděných srážek. Insolvence. Chráněný účet a jeho účel. Náhradní výživné a jeho význam. Povinnosti plátce příjmu povinného v rámci náhradního výživného. Vyživované osoby ve smyslu Občanského zákoníku a jejich dokladovost ve vazbě na další nezabavitelnou částku na tyto vyživované osoby. Příklady nových výpočtů srážek od roku 2022. Změny v Občanském soudním řádu.

Daň z příjmu – závislá činnost a rok 2022. Závislá činnost § 6 ZDP.  Daň zálohová a daň zvláštní sazbou daně – srážková. Výpočet základu daně u zaměstnance – občana EU s tiskopisem A1 – praktické zkušenosti a poznatky. Slevy a daňová zvýhodnění od roku 2022 nové částky na druhé, třetí a další dítě – zpětně v rámci ročního zúčtování daně od roku 2021. Zrušení limitu měsíčního daňového bonusu od roku 2022. Kdo může podepsat Prohlášení poplatníka – tiskopis vzor č. …………….

Další případné novinky podle vývoje legislativy ke dni uskutečnění semináře. 

Náhrady cestovních výdajů – nové výše stravného tuzemského, zahraničního. Průměrné ceny pohonných hmot.  Řešení případných mimořádných opatření vlády v souvislosti s COVID-19 – dle pandemického vývoje.

Závěr, diskuse.

Posluchači tohoto jednodenního semináře obdrží bohaté pracovní materiály, s výkladem a názornými ukázkami praktických výpočtů se zaměřením na zásadní změny v oblasti Zákoníku práce a v oblasti odměňování zaměstnanců……….

Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací.

Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 13. 01. 2022

Pozvánka

Pozvánka Stod

   

Okresní hospodářská komora Domažlice ve spolupráci s partnery

pořádá další ročník prezentační akce

Termín konání:

11. 11. 2021

Místo konání:

Kulturní dům Stod (Nádražní 477, 33 01 Stod)

                                                                                  a

Termín konání:

16. 11. 2021

Místo konání:

MKS Domažlice ( nám. Míru 51, 344 01 Domažlice)

<<< VSTUP ZDARMA >>>

SEMINÁŘE 

Termín konání: 30. 11. 2021 ZRUŠEN, 17. 01. 2022

Místo konání: Haltravská 438, 344 01 Domažlice

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE 

si Vás dovoluje pozvat na 

SEMINÁŘ

Změny v personální a mzdové problematice od roku 2022

Určeno: Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace.

Přínos / Cíl: Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných tiskopisů.

Termín                     30. listopadu 2021, 09.00 – 14.00 hod.

Místo konání            Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Přednáší                   Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený      lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

Program

Změny v Zákoníku práce 2022

Výpočet výše minimální nebo zaručené mzdy 

Změny v Zákoně o zaměstnanosti

Osoby samostatně výdělečně činných od roku 2022

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti

Novinky v Zákoně o nemocenském pojištění od roku 2022

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2022

Sociální zabezpečení

Zdravotní pojištění

Srážky ze mzdy, platu nebo odměny od roku 2022

Daň z příjmu – závislá činnost a rok 2022

Další případné novinky podle vývoje legislativy ke dni uskutečnění webináře.

Náhrady cestovních výdajů – nové výše stravného tuzemského, zahraničního. Průměrné ceny pohonných hmot. Řešení případných mimořádných opatření vlády v souvislosti s COVID-19 – dle pandemického vývoje.

Závěr, diskuse

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 26. 11. 2021

PŘIPRAVUJEME !!!

 27. 04. 2021 

Seminář (webinář) na téma Změny v personální a mzdové oblasti 2021

Přednáší Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

Určeno: Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace.

Přínos / Cíl: Na webináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných tiskopisů. 

 

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE 

si Vás dovoluje pozvat na

WEBINÁŘ

Personální a mzdová problematika v praxi roku 2021

Termín                         27. dubna 2021, 09.00 – 14.00 hod.

Místo konání                webinář ON-LINE 

Přednáší             Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený      lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech. 

Program

Zákoník práce od 30.7.2020 a v roce 2021 – výtah nejdůležitějších změn.    

Pojem vícesměnný provoz. Pružná pracovní doba. Vysílání zaměstnanců – nadnárodní poskytování služeb. Průměrný výdělek a minimální nebo zaručená mzda. Doručování písemností. Nařízení vlády o nových sazbách minimální mzdy v roce 2021 – pojmy minimální a zaručená mzda • nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy. Dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti – daňový bonus, zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ. Zrušení superhrubé mzdy od 1.1.2021 – názorné příklady.

       Výpočet dovolené podle odpracovaných hodin – praktické příklady. Sdílené pracovní místo. Náhrada za újmu – smrtelný pracovní úraz.

Srážky ze mzdy, platu nebo odměn rok 2021:          

Výpočet srážek 2021. Názorné ukázky výpočtů. Nezabavitelná částka – povinný. Druhá nezabavitelná částka na vyživované osoby. Určování třetin a jejich účel. Kdo je vyživovanou osobou ve smyslu Občanského zákoníku. Doporučené postupy. Obsah Zápočtového listu – informace o exekucích. Dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o srážkách ze mzdy – Občanský zákoník.

Zdravotní pojištění 2021:          

Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně • minimální vyměřovací základ 2021 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ • okruh poplatníků pojistného, tzv. „státní pojištěnec“. Pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány • odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.  

Pojistné na sociální zabezpečení 2021:          

Maximální vyměřovací základ • Osoby samostatně výdělečně činné – povinné zálohy na důchodovém pojištění. Dobrovolná platba pojistného na nemocenském pojištění.Dobrovolná platba na důchodovém pojištění. Pojem smluvní zaměstnanec, zahraniční zaměstnanaec a odvod pojistného. Sazby pojistného.

Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2021:          

Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • nové redukční hranice • komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů • možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele • postupy zaměstnavatele při provádění kontrol. Vnitřní předpis o postupu při kontrolách dočasně práce neschopného zaměstnance.

Nemocenské pojištění v roce 2021:        

Nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění • nová rozhodná výše příjmu pro vznik účasti na pojištění Kč 3 500,--, - pojem malý rozsah od roku 2021. Dohoda o provedení

práce a vznik účasti na nemocenském pojištění v roce 2021. Kdo je účasten nemocenského pojištění – zaměstnanec, DPP, DPČ, statutár, člen družstva.

Další informace pro rok 2021:          

Vyhláška o výši stravného pro rok 2021 • aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy. Problematika COVID-19 – krizové ošetřovné, kompenzační bonusy, program

Antivirus a jeho trvání! Nový program Kurzarbeit po 28.2.2021 – podpora zaměstnanosti.

Závěr webináře, odpovědi na chatové dotazy.

Posluchači tohoto jednodenního webináře obdrží bohaté pracovní materiály, s výkladem a názornými ukázkami praktických výpočtů se zaměřením na zásadní změny v oblasti Zákoníku práce a v oblasti odměňování zaměstnanců….

Účastnický                1 690 Kč včetně DPH pro členy OHK Domažlice

poplatek                    1 890 Kč včetně DPH pro ostatní účastníky

Účastnický poplatek prosím uhraďte do 23. 04. 2021 na základě faktury vystavené OHK Domažlice.

Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací webináře, studijní materiál.

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 23. 04. 2021

Přihláška                

NOVÝ TERMÍN!!!

S politováním Vám sdělujeme, že jsme nuceni zrušit webinář z vážných zdravotních důvodů s nákazou COVID-21

pana školitele Křížka.

Náhradní termín byl stanoven na 26.01.2021.

ZRUŠENO!!!

V souvislosti s okolnostmi ohledně COVID-21 a nucenými vládními opatřeními  si Vás dovolujeme informovat o zrušení prezentačních akcí

Od vzdělání k zaměstnání 19.01.2021 a

Veletrhu perspektivy řemesel 2020 27.01.2021

Únorové termíny v případě zlepšení epidemiologické situace.