Aktuality

                 Leták 2018

Dovolujeme si Vás pozvat na

SEMINÁŘ

PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA V ROCE 2018 -

ZKUŠENOSTI A PRAKTICKÉ POZNATKY Z PRAXE

 

POZVÁNKA

Přihláška

                      PŘIPRAVUJEME :

 

                            24. dubna 2018  4. ročník BURZY PRÁCE

                      26. dubna 2018  Seminář přednáší Zdeněk Křížek 

       ( Zákoník práce, mzdová problematika v roce 2018 a další praktické informace )

                  Business Café

     Leták GDPR 2018 03 náhled 01

                                                  Program

                                                  Přihláška

                                       SEMINÁŘ

                    Změny v personální a mzdové oblasti 2018

Termín                           23. ledna 2018, 09.00 – 14.00 hod.

a místo konání              (08.30 hod. prezentace účastníků)

                                     Haltravská 438, 344 01 Domažlice

 

Přednáší                     Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

Program                                                                                                                                                                    

       ZMĚNY V ZÁKONÍKU PRÁCE 2017 a v roce 2018:

Nařízení vlády 567/2006 Sb., o nových sazbách minimální mzdy v roce 2018 – pojmy minimální a zaručená mzda • nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy • dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti –  daňový bonus, zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ • další dílčí změny v ZP od 1.11.2017 v souvislosti s novelou Zákona o pracovně-lékařské službě od 1.11.2017 – zásadní změny s dopady do Zákoníku práce. Ochrana zaměstnanců, aneb co může zaměstnavatel vyžadovat po zaměstnanci při sběru osobních údajů. Posílení práv zaměstnance. 

       SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU NEBO ODMĚN–  rok 2018

Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky – ustanovení § 145 Zákoník příjmu a  § 299 OSŘ –  v roce 2017 a 2018 – porovnání •  povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu – ohlašovací povinnost a další nutné úkony plátce příjmu • uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele • povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného ,  výpočet srážek – nové nezabavitelné částky pro rok 2018, určení jednotlivých třetin • vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby • celá řada ukázek výpočtů srážek.   

       ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 2018:

Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně • minimální vyměřovací základ 2018 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ • změny v okruhu pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců • kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu. Odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná, osoba bez zdanitelných příjmů • pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány • odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.

       POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 2018 :

Maximální vyměřovací základ – zrušení • započitatelnost příjmů pro odvod pojistného • zákon o provádění sociálního zabezpečení 2018 • výše sazeb pojistného v roce 2018. Sankce na pojistném – pokuty, penále, splátky dlužného pojistného a penále, prominutí penále, pravděpodobná výše pojistného • dobro-volná platba pojistného na důchodové pojištění • osoby samostatně výdělečné činné a platby povinných záloh na důchodové pojištění 2018 • dobrovolná platba na nemocenské pojištění.

       NÁHRADY MZDY PŘI DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI V ROCE 2018:

Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • nové redukční hranice pro rok 2018 • komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti • karenční doba a její zrušení • porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů • možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele • postupy zaměstnavatele při provádění kontrol.

       NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018 změny od 1.2.2018:

Komu vzniká účast na nemocenském pojištění 2017 a v roce 2018 – porovnání • nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění • podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek – nová dávka „otcovská“ • rozhodné období v roce 2018. Kdy je vyloučen nárok na nemocenské, kdy náleží nemocenské jen v poloviční výši • součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení. Další schválená dávka -  dlouhodobé ošetřovné pravděpodobně 1.6. Účast na nemocenském pojištění u malého rozsahu od 1.2.2018.

       DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ zásadní změny 2018:

Podmínky nároku na důchody • splnění odpracované doby • předčasný starobní důchod • předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu • redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2017 a v roce 2018 - porovnání •

        DAŇ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE zásadní změny 2018:

Nové částky v poskytování daňového zvýhodnění od 2018, další změny v daňové oblasti, příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, rozšíření okruhu poplatníků, kterých se bude týkat nově daň zvláštní sazbou – srážková daň • tiskopis „Prohlášení poplatníka…vzor 26,“ vyplňování, dokladovost, hlášení změn.

       ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE změny v roce 2017 a 2018:

Nekolidující zaměstnaní – uchazeč o zaměstnání, připravované změny v Zákoně o zaměstnanosti. Zpřísnění podmínek při činnosti agenturního zaměstnání, další změny.

      DALŠÍ INFORMACE PRO ROK 2018:

Zákon o inspekci práce, vyhláška o výši stravného pro rok 2018. Aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy.

      DISKUZE, ODPOVĚDI NA DOTAZY

Účastníci semináře obdrží aktuální rozsáhlý pracovní materiál včetně názorných ukázek výpočtů, vzorů a doporučených postupů.

Účastnický                   1.690,- Kč vč. 21 % DPH pro členy OHK Domažlice

poplatek                      1.990,- Kč vč. 21 % DPH pro ostatní účastníky

                                                                                                       

Účastnický poplatek prosím uhraďte do 17.01.2018 na základě faktury vystavené OHK Domažlice.

Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací.

Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.

Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře, studijní materiál a občerstvení.

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 17.01.2018!

        Přihláška                                                                                                 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                 

                                                                                                                                  

 

      PF 2018

 

OD VZDĚLÁNÍ K ZAMĚSTNÁNÍ

Řemeslo má zlaté dno, slýchávali jsme před lety. Rčení se však v současnosti z našeho slovníku nějak vytratilo. Změnit pohled na řemesla si klade za cíl i Okresní hospodářská komora Domažlice, která ve spolupráci s ÚP ČR kontaktní pracoviště Domažlice a městem Domažlice připravila 14. listopadu 2017 prezentační akci „Od vzdělání k zaměstnání“. Své expozice zde představilo 19 středních odborných škol a učilišť společně s 12 zaměstnavateli pro téměř 600 žáků z 16 základních škol Plzeňského kraje. V rámci ročníku byly předány zástupci odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje technické kufříky, žákům 1.ročníku učebních oborů obráběč kovů a strojní mechanik SOU Domažlice.

 Cílem je přesvědčit budoucí absolventy základních škol, že s odborným vzděláním mají velké šance získat uplatnění na trhu práce. Velmi diskutovanou otázkou je dnes i technické vzdělání (strojírenské, elektrotechnické, stavební a řemesla), jehož absolventi na trhu citelně schází.

 Veletrhy získávají stále na větší popularitě. Říkáme, že v jeden den na jednom místě mohou žáci základních škol získat informace, které rozhodnou o jejich budoucím profesním životě. Nejdůležitější jsou tyto veletrhy pro žáky osmých a devátých tříd, kdy se rozhodují o svojí budoucnosti. Zde získají přehled i díky praktickým ukázkám škol a učilišť. Budoucím žákům se věnují pedagogové a studenti z těchto škol a učilišť. Domnívám se, že účast na veletrhu je prestižní záležitostí i pro studenty středních škol, protože mohou své dovednosti předvést svým mladším vrstevníkům.

 

                     ZRUŠEN !! Seminář o DPH 2017 v praxi

S politováním Vám sdělujeme, že jsme nuceni zrušit  z mimořádných důvodů seminář „Zákon o DPH 2017 v praxi“.

Děkujeme za pochopení.