Aktuality

Leták 2016 web

OKRESNÍ  HOSPODÁŘSKÁ  KOMORA  DOMAŽLICE

si Vás dovoluje pozvat na

 CELODENNÍ SEMINÁŘ

Mzdová a personální agenda krok za krokem v roce 2016

Tento aplikační seminář je určen pro personalisty a mzdové účetní. Na semináři se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou v personální a mzdové oblasti nejen formou výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených vzorů.

Termín                           30. března 2016, 09.00 – 15.00 hod.

a místo konání               (08.30 hod. prezentace účastníků)

                                        Haltravská 438, 344 01 Domažlice

 Přednáší                        Zdeněk Křížek – odborník na mzdově personální problematiku, dlouhodobě působil na ČSSZ ve vedoucích pozicích, již od roku 1997 se  věnuje lektorské a poradenské činnosti Dále je od roku 2006 statutárním zástupcem v účetní společnosti DAKREZ s.r.o..

  Program:

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovněprávních vztahů, zaměstnávání cizinců

Povinnosti zaměstnavatele před uzavřením pracovněprávního vztahu – pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce – náležitosti pracovní smlouvy a její další příslušenství, náležitosti DPČ a DPP. Pracovněprávní agenda zaměstnavatele – osobní spis zaměstnance, evidence o zaměstnancích. Nelegální práce. Zaměstnávání cizinců a občanů evropské unie. Povinnosti zaměstnavatelů.  Vazby Zákoníku práce na Nový občanský zákoník v roce 2016. Zákon o zaměstnanosti v roce 2015 a 2016. Zákon o inspekci práce.

 Povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance

Založení mzdového listu a jeho náležitosti, předání mzdového nebo platového výměru. Ohlašovací povinnost k jednotlivým institucím – přihlášení zaměstnance na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Založení evidenčního listu důchodového pojištění. Zákon o zdravotnických službách – vstupní prohlídky zaměstnanců, a další zdravotní způsobilost k výkonu práce v roce 2016. Další povinnosti zaměstnavatele – ochrana osobních údajů. Názorné ukázky – vnitřních firemních předpisů k zajištění pracovně lékařských prohlídek, vzory tiskopisů, doporučené postupy.

 Povinnosti zaměstnavatele při trvání pracovněprávního vztahu v průběhu a na konci měsíce

Základní pojmy – mzda, plat, odměna. Povinnosti ke zdravotním pojišťovnám – odvod pojistného, termíny, závazné tiskopisy, oznamovací povinnosti, zvláštnosti při odvodové povinnosti zdravotního pojištění – pojmy dopočet do minimálního vyměřovacího základu, dopočet z minimálního vyměřovacího základu, atd. Povinnosti v sociálním zabezpečení – odvod pojistného, tiskopisy, termíny.     

Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovněprávního vztahu zaměstnance.

Povinnosti vydat zaměstnancům zápočtový list, evidenční list důchodového pojištění, doklady z osobního spisu, ohlašovací povinnost vůči správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně – odhlášení zaměstnance.

 Povinnosti zaměstnavatele po ukončení kalendářního roku

Uzavření mzdového listu, zpracování ročního vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za zaměstnavatele a zaměstnancům. Roční uzavření a odesílání evidenčních listů důchodového pojištění. Úkoly zaměstnavatelů v sociálním zabezpečení v roce 2015.

 Odpovědnost mzdové účetní za škodu, archivace dokladů, statistika ve mzdové účtárně

Chyby z nedbalosti, bezdůvodné obohacování. Archivace mzdových a personálních údajů. Archivace dokladů ve vztahu k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, k daním. Obecná statistika, evidenční počet zaměstnanců, přepočtený počet u osob se zdravotním postižením.

 Problematika pracovní doby, dovolené, překážek v práci

Pracovní doba a její možné formy. Přestávky v práci. Dovolená – druhy dovolené, poměrná část dovolené, délka dovolené, krácení dovolené, čerpání dovolené a její převod z roku do roku, přerušení čerpání dovolené na straně zaměstnance a zaměstnavatele, dovolená a mateřská dovolená, náhrada mzdy za dovolenou. Doporučené vzory, názorné příklady pro rok 2016.  Překážky v práci – na straně zaměstnance a zaměstnavatele, důležité osobní překážky, výkon veřejné funkce, výkon občanské povinnosti, jiné úkony v obecném zájmu atd…… . Pracovní úrazy v roce 2015 a 2016  –  změny.

 Výpočet mzdy, platu, zúčtování mzdy a platu. Průměrný výdělek a jeho formy, příplatky ke mzdě a platu.  Srážky ze mzdy, platu nebo odměny.

Mzda a její formy. Zaručená mzda, minimální mzda. Nařízení vlády 567/2006 Sb. o zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou od roku 2016. Plat – zařazování zaměstnanců odměňovaných platem – Nařízení vlády 564/2006 Sb. o zařazování zaměstnanců odměňovaných platem. Katalog prací. Průměrný výdělek – stanovení průměrného výdělku, příjmy, které se do průměrného výdělku zahrnují a které se vylučují, pravděpodobný průměrný výdělek, průměrný výdělek hodinový a měsíční. Průměrný výdělek u dohod o pracovní činnosti a provedení práce. Příplatek za práci přesčas, ve svátek, za sobotu a neděli, noční přípatek, příplatek za ztížené zdravotní prostředí. Náhrada mzdy místo příplatku za práci ve svátek a přesčas – rozdíly mezi mzdou a platem. Odměna za pracovní pohotovost. Názorné příklady výpočtů.

 Srážky ze mzdy, platu z odměny v roce 2015 a 2016. Povinnosti mzdové účetní při provádění srážek podle Zákoníku práce, Občanského soudního řádu a dalších právních předpisů. Exekuční tituly – rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě. Srážky z jiných příjmů. Dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu Zákoníku práce. Pořadí určení srážek ze mzdy, platu nebo odměny. Datová schránka a exekuční tituly. Změny plátce mzdy. Srážky při oddlužení – osobní bankrot. Srážky z dávek nemocenského pojištění. Postup výpočtu.  Názorné příklady a doporučené postupy.

 Závěr semináře, diskuse.

 

Účastnický                  1.490,- Kč vč. 21 % DPH pro členy OHK Domažlice

poplatek                      1.990,- Kč vč. 21 % DPH pro ostatní účastníky

 Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře a občerstvení.

 

Svoji účast potvrzujte pomocí závazné přihlášky na email : info@ohkdomazlice.cz  nejpozději do 25. 03. 2016

 Přihláška

Účastnické poplatky uhraďte nejpozději do 25. 03. 2016 na účet OHK Domažlice č. 5471990277/0100

s var.s.:1, spec.s. : IČ Vaší firmy. OHK Domažlice není plátcem DPH.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZMĚNA SÍDLA HK ČR

dovolujeme si Vás informovat, že Hospodářská komora České republiky bude od 1. března 2016 sídlit na nové adrese: FLORENTINUM, Na Florenci 2116/15, Praha 1, PSČ 110 00, GPS: 50°5'20.260"N, 14°26'6.850"E.

Kanceláře HK ČR se budou nacházet ve 4.NP a jsou přístupné z recepce A. Pro vstup do prostor HK ČR bude vydána na této recepci vstupní karta, která bude opravňovat k přístupu pouze do těchto prostor. Od výtahového lobby ve 4.NP jsou kanceláře komory umístěny vlevo. Vstup do foyer je ovládán přes zvonek z recepce HK ČR.

Klientské centrum HK ČR se nachází na piazze (nádvoří) vedle recepce B.

Doprava k budově FLORENTINUM je možná veřejnou dopravou: metro B (stanice náměstí Republiky), metro C (stanice Florenc), nejbližší tramvajové zastávky Bílá labuť (ulice Na Poříčí) a Masarykovo nádraží (ulice Havlíčkova).

Placené parkování vozidel je možné přímo v podzemních garážích v budově (v provozní době od pondělí do neděle v hodinách 06:00 – 01:00) nebo na veřejných parkovištích.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2016

dovolujeme si Vás informovat, že Plzeňský kraj vyhlásil dotační titul na podporu spolupráce mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnými organizacemi „Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2016“,

ze kterého mohou podniky získat dotaci až 150 tis. Kč na nákup služeb od výzkumných organizací v Plzeňském kraji. Žádosti o dotaci lze podávat od 18. 1. do 14. 3. 2016.

Bližší informace k dotačnímu titulu najdete v Pravidlech pro žadatele a příjemce, která naleznete zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.

Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Případné dotazy posílejte na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Okresní hospodářská komora Domažlice

       si Vás dovoluje pozvat

 na

 BUSINESS CAFÉ

 

 Zajímají Vás nové informace týkající se projektů a dotací v Plzeňském kraji? Chcete se dozvědět více ….?

                                                                           přijďte se zeptat

 

            náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblast regionální rozvoj, fondy EU a informatiku

                                                      

      Iva Grünera

 

 Setkání se uskuteční v úterý 23. 02. 2016 od 09:30 hodin

v salonku restaurace VIOLA, Thomayerova 170, 344 01 Domažlice

 

Program jednání:

  1. Registrace 09:00 – 09:30 hod.
  2. Zahájení, úvodní slovo předseda Ing. Ludvík Jírovec
  3. Ivo Grüner – náměstek hejtmana pro oblast regionální rozvoj, fondy EU a informatiku
  4. Diskusní panel
  5. Závěr

 Registrace: přihlásit se můžete e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nejpozději do 19. 02. 2016.

Vzhledem k omezené kapacitě je nutná registrace předem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrolní hlášení

 

Jste-li v Česku registrovaní jako plátce DPH, platí i pro Vás od 1. 1. 2016 nová povinnost - podávat další daňové tvrzení. Tím bude takzvané kontrolní hlášení podle § 101c
a násl. zákona č. 235/2004 Sb., které vychází z přiznání k DPH.

Kontrolní hlášení bude možné podat jen elektronicky, na elektronickou adresu finančního úřadu, a to v předepsaném formátu a struktuře umožňujícím dálkový přístup. Správce daně nás nabádá, abychom přednostně používali online daňový portál EPO.
Pokud hlášení podáte datovou zprávou vyžadující dodatečné potvrzení, musíte jej potvrdit ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení.

Lhůta pro podání kontrolního hlášení je do 25. dne následujícího měsíce;  nebo čtvrtletí u fyzických osob (čtvrtletních plátců). Právnické osoby mají lhůtu jednoznačně měsíční.

Co se stane, když nové tvrzení nepodáte?

V již zmíněném §101 k ZDPH, jsou stanoveny pokuty, které budou příslušnými finančními úřady udíleny v případě pochybení daňových subjektů při odesílání, či vyplňování hlášení.

Jak taková pokuta může vypadat?

  •          1000 Kč za pozdní podání bez výzvy správce daně
  •          10 000 Kč po výzvě
  •          30 000 Kč, pokud plátce nepodá na základě výzvy správce daně ke změně, doplnění, či potvrzení údajů v podaném kontrolním hlášení
                   V tomto případě je lhůta jen 5 kalendářních dnů od doručení plátci

 

Více informací o kontrolním hlášení můžete nalézt na:
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH              
http://www.jakpodnikat.cz/kontrolni-hlaseni-dph.php

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přejeme Vám hezké Vánoce, hodně pohody a do následujícího roku 2016 pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.

PF 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO

 

  Řemeslo má zlaté dno, slýchávali jsme před lety. Rčení se však v současnosti z našeho slovníku nějak vytratilo. Změnit pohled na řemesla si klade za cíl i Okresní hospodářská komora Domažlice, která ve spolupráci s ÚP ČR kontaktní pracoviště Domažlice a městem Domažlice připravila ve středu 25. listopadu 2015 prezentační akci „Od vzdělání k zaměstnání“. Své expozice zde představilo 18 středních odborných škol a učilišť společně s pěti zaměstnavateli pro téměř 500 žáků z 16 základních škol Plzeňského kraje. Cílem je přesvědčit budoucí absolventy základních škol, že s odborným vzděláním mají velké šance získat uplatnění na trhu práce. Velmi diskutovanou otázkou je dnes i technické vzdělání (strojírenské, elektrotechnické, stavební a řemesla), jehož absolventi na trhu citelně schází.

Veletrhy získávají stále na větší popularitě. Říkáme, že v jeden den na jednom místě mohou žáci základních škol získat informace, které rozhodnou o jejich budoucím profesním životě. Nejdůležitější jsou tyto veletrhy pro žáky osmých a devátých tříd, kdy se rozhodují o svojí budoucnosti. Zde získají přehled i díky praktickým ukázkám škol a učilišť. Budoucím žákům se věnují pedagogové a studenti z těchto škol a učilišť. Domnívám se, že účast na veletrhu  je  prestižní záležitostí i pro studenty středních škol, protože mohou své dovednosti předvést svým mladším vrstevníkům. 

Součástí prezentační akce bylo ocenění vítězného týmu z SOU, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ( Dominik Toupal, Jiří Wuchterle a Rostislav Švec). Tento tým reprezentoval Plzeňský kraj v národní soutěži SINUMERIK CUP 2015 , kde obsadil 1.místo v soutěži partnerských škol Siemensu v programování.

Foto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školy a firmy se prezentovaly na 9. ročníku akce "Od vzdělání k zaměstnání"

Ve velkém sále MKS v Domažlicích dnes probíhá 9. roční prezentační akce škol a firem pod názvem "Od vzdělání k zaměstnání". 

Akce je zaměřena především pro starší školní děti i jejich rodiče, aby se seznámili s pracovními možnostmi, klasickými řemesly, ale i nabídkou studijních a učebních oborů.

Hlavním smyslem je, aby se tradiční řemeslo uchovalo, rozvíjelo a přežilo pro příští generace.

Akci pořádá Okresní hospodářská komora Domažlice pod záštitou MŠMT a GŘ ÚP ČR ve spolupráci s městem Domažlice a Úřadem práce ČR, Krajská pobočka v Plzni, kontaktní pracoviště Domažlice.

Foto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------