STATUT Okresní hospodářské komory Domažlice

I. Základní ustanovení

Článek 1
Vznik okresní hospodářské komory

Okresní hospodářská komora vznikla na ustavujícím shromáždění delegátů v Domažlicích dne 27. února 1993.

Článek 2
Obchodní jméno a sídlo okresní komory

1. Obchodní jméno zní: Okresní hospodářská komora Domažlice

2. Sídlo komory je: Haltravská 437, 344 01 D o m a ž l i c e

Článek 3
Předmět činnosti okresní hospodářské komory

Předmět činnosti okresní hospodářské komory je:

podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů hospodářské komory.

II. Organizace okresní komory

Článek 4
Orgány okresní hospodářské komory

Orgány okresní hospodářské komory jsou:

A: shromáždění delegátů
B: představenstvo komory
C: předseda
D: dozorčí rada komory

Článek 5
Práva a povinnosti člena

1. Člen hospodářské komory / dále jen člen komory / má právo

a) volit a být zvolen do orgánů komory, za právnické osoby má právo volit a být volena fyzická osoba,
která je členem jejího statutárního orgánu,
b) využít služeb poskytovaných komorou
c) obracet se ke smírčím komisím komory

2. Člen komory má povinnost

a) vykonávat podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy
b) dodržovat statut, jednací a volební řád komory
c) řádně platit stanovené členské příspěvky

III. Působnost okresní komory

Článek 6
Rozsah působnosti

Komora zejména:

a) vede evidenci členů komory
b) poskytuje poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností
c) organizuje vzdělávací činnost a spolupráci s orgány státní správy v zajišťování informačního
servisu a při řešení problémů zaměstnanosti,
d) ná základě předchozího souhlasu svých členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich
podnikatelské činnosti,
e) navazuje a rozvíjí styky s komorami v zahraničí a uzavírá s nimi dohody o spolupráci
f) zřizuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti,
g) spolupracuje s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě uzavřených dohod
h) zřizuje stále smírčí komise k předcházení obchodních sporů mezi svými členy,
ch) podporuje členská zařízení k přípravě výkonu povolání,
i) organizuje vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů.
j) pořadatelství a organizace výstav
k) zprostředkovatelská činnost

Článek 7
Vztah komory ke státním orgánům

Komora je samostatná a apolitická organizace, která působí nezávisle na politických stranách, státních orgánech, územní samosprávě.

A. Shromáždění delegátů

Článek 8
Postavení a působnost shromáždění delegátů

1. Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem hospodářské komory.
Tvoří jej delegáti zvolení členy hospodářské komory podle volebního řádu.
2. Do výlučné působnosti shromáždění delegátů náleží působnosti stanovené zákonem.
3. Shromáždění delegátů si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další otázky.

Článek 9
Účast na shromáždění delegátů

1. Každý delegát je oprávněn účastnit se shromáždění delegátů, hlasovat na něm, požadovat na něm
vysvětlení a uplatňovat návrhy.
2. Může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na
základě písemné plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani člen dozorčí rady.
Zástupce delegáta na základě plné moci je povinen před shromážděním delegátů odevzdat představenstvu
písemnou plnou moc, podepsanou delegátem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis
zastoupeného delegáta na této plné moci nemusí být úředně ověřen.
3. Shromáždění delegátů se zúčastní členové představenstva a členové dozorčí rady.

Článek 10
Svolávání shromáždění delegátů

1. Shromáždění delegátů se koná nejméně jednou za kalendářní rok.
Svolává je představenstvo písemnou pozvánkou nejméně třicet dnů před dnem jeho konání.
2. Lhůta třicet dnů neplatí v případě, že představenstvo uzná za potřebné, vyžadují-li to vážné zájmy
hospodářské komory svolat mimořádné shromáždění delegátů.
3. Představenstvo je povinno shromáždění delegátů svolat vždy, nejpozději do dvou měsíců od doručení
žádosti, požádá-li o to písemně:
a) nejméně jedna třetina delegátů hospodářské komory
b) dozorčí rada
Žadatelé předloží současně návrh programu jednání.
4. Shromáždění delegátů jedná podle předem stanoveného programu uvedeného na pozvánce. Písemné
pozvánky dále obsahují datum, hodinu a místo jednání. Pozvánku podepisuje předseda nebo pověřený
místopředseda HK.

Článek 11
Jednání shromáždění delegátů

1. Program jednání připravuje představenstvo, které v součinnosti s úřadem HK rovněž zabezpečuje písemné
podklady k jednání shromáždění.
2. Návrhy na zařazení bodů do programu mohou před zasedáním shromáždění delegátů podávat členové
společenstev, odborné sekce a dozorčí rada.
3. Součástí programu je vždy zpráva představenstva o jeho činnosti za uplynulé období.
4. Jednání shromáždění delegátů řídí předseda nebo pověřený místopředseda případně pověřený člen představenstva.
5. Shromáždění delegátů schválí na začátku jednání nejprve skrutátora, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Článek 12
Rozhodování shromáždění delegátů

1. Shromáždění delegátů rozhoduje usnesením a je schopno se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční
většina delegátů. K platnosti usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných delegátů.
2. Není-li shromáždění delegátů způsobilé usnášení, svolá představenstvo náhradní shromáždění delegátů, a to
tak, aby se konalo do tří týdnů ode dne, kdy se mělo konat původně. Náhradní shromáždění delegátů,
které musí mít nezměněný původní program jednání, je způsobilé usnášení bez ohledu na počet přítomných
delegátů. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit.
3. Hlasování se provádí aklamací, ledaže by se shromáždění usneslo jinak.
4. Každý delegát má právo se v průběhu shromáždění zúčastnit diskuse a předkládat své návrhy. Diskuse se
lze zúčastnit i prostřednictvím písemných diskusních příspěvků. Dotazy, připomínky a stížnosti přednesené
na shromáždění, projedná představenstvo a sdělí k nim písemně své stanovisko nejpozději do 14 dnů
ode dne skončení zasedání, pokud záležitost nebyla vyřízena přímo na shromáždění.

B. Představenstvo

Článek 13
Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je řídícím orgánem hospodářské komory. Za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů.
Řídí činnost komory a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, statutem, jednacím řádem či
usnesením shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu komory.
2. Členy představenstva jsou předseda, místopředseda a další členové.
3. Představenstvo má nejméně 3 členy, nejvýše 15 členů.
4. Představenstvu přísluší působnosti stanovené zákonem.
5. Funkční období představenstva je 5 let, neskončí však dříve, než je zvoleno nové představenstvo. Opětná
volba člena představenstva je možná.
6. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručným představenstvu.
V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat
shromáždění delegátů.
7. Představenstvo je oprávněno namísto nanejvýš jednoho člena představenstva, jehož členství v
představenstvu zaniklo nebo který se své funkce vzdal, kooptovat náhradního člena představenstva na
dobu do příštího zasedání shromáždění delegátů.

Článek 14
Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá nejméně jednou za dva měsíce.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou v níž uvede místo, datum a hodinu
konání a program zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat
telefonicky.
3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva
nebo dozorčí rada.
4. Představenstvo může podle své úvahy přizvat k zasedání i členy jiných orgánů hospodářské komory. Vždy
je zván ředitel Úřadu komory, předseda dozorčí rady, případně další pracovníci úřadu.

Článek 15
Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě nepřítomnosti řídí zasedání jeden z místopředsedů.
O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutí se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a je předán všem
členům představenstva. Originál bude podepsán a odsouhlasen na příštím zasedání. Originál bude uložen
na Úřadu komory.

Článek 16
Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů představenstva. V případě
rozhodování je potřeba nadpoloviční většina všech členů představenstva.
2. Není-li v hodinu uvedenou pro konání představení přítomna nadpoloviční většina jejich členů, může se
schůze konat o čtvrt hodiny později za přítomnosti nejméně 4 členů představenstva. Může však jednat a
rozhodovat pouze o těch záležitostech, které byly uvedeny na pořadu jednání. K platnosti usnesení v
takovém případě se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů.

Článek 17
Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo
zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva
a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
2. Řízení OHK mezi zasedáním představenstva vykonává předsednictvo sestávající z předsedy představenstva
a místopředsedů. Z jednání předsednictva je pořízen zápis, který je předložen ke schválení na nejbližším
zasedání představenstva.
3. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
4. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání zajišťuje předseda představenstva
nebo ředitel úřadu HK.

Článek 18
Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost
o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit hospodářské
komoře nebo jejím členům škodu.
2. Členové představenstva odpovídají hospodářské komoře za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně
závaznými právními předpisy za škodu, kterou ji způsobili zaviněným porušením povinností při výkonu své
funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni hospodářské komoře společně a
nerozdílně.

C. Předseda

Článek 19
Postavení a působnost předsedy

1. Předseda zastupuje hospodářskou komoru navenek a jedná jejím jménem. Předseda je odpovědný
představenstvu hospodářské komory.
2. Svolává a řídí jednání schůze představenstva a navrhuje program.
3. Organizuje přípravu schůzí představenstva a rozhoduje o přizvání dalších účastníků jednání.
4. Za výkon funkce odpovídá představenstvu.
5. Jedná jménem představenstva.
6. Předkládá představenstvu ke schválení hlavní úkoly komory, roční účetní uzávěrku a další závažné návrhy
k projednání týkající se práce aparátu Úřadu komory.
7. Ve věcech hlavních úkolů komory, roční účetní uzávěrky předkládá představenstvu k projednání.
8. Předseda je povinen při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných
skutečnostech a informacích, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit hospodářské komoře
nebo jejím členům škodu.
9. Předseda odpovídá hospodářské komoře za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými předpisy
za škodu, kterou jí způsobil zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce.

Článek 20
Působnost a odpovědnost ředitele Úřadu hospodářské komory

1. Je jediným odpovědným vedoucím všech pracovníků úřadu a uplatňuje svoji pravomoc prostřednictvím
dalších pracovníků podle platných pracovně právních předpisů.
2. Odpovídá představenstvu za celkovou činnost úřadu, zejména za jeho organizaci a řízení.
3. Odpovídá za usnesení představenstva a Shromáždění delegátů, pokud má tato usnesení splnit.
4. Zajišťuje plnění úkolů vyplývajících ze schváleného plánu Hospodářské komory.
5. Je povinen o své činnosti a činnosti úřadu podávat představenstvu zprávy v termínech určených
představenstvem.
6. Rozhoduje o všech věcech, které nejsou vyhrazeny představenstvu nebo jiným orgánům.
7. V souladu s ustanovením obchodního zákona jedná jménem komory v obchodních věcech a to v rozsahu
schváleném představenstvem komory.
8. Řídí činnost pracovního aparátu úřadu v souladu s obecně závaznými právními, odvětvovými normami a s
usnesením orgánů Hospodářské komory.
9. Ředitel je povinen při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných
skutečnostech a informacích, jejichž prozrazením třetím osobám by mohlo způsobit hospodářské komoře
nebo jejím členům škodu.
10. Ředitel odpovídá hospodářské komoře za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými předpisy
za škodu, kterou jí způsobil zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce.
D. Dozorčí rada

Článek 21
Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada komory je kontrolním orgánem. Za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů a podává
mu zprávy o své činnosti.
2. Dozorčí rada má nejméně tři členy.
3. Dozorčí radě přísluší, kromě působnosti stanovené zákonem zejména:
a/ Kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, statutu hospodářské komory a usnesení
shromáždění delegátů.
b/ přezkoumávat roční účetní uzávěrku a podávat o výsledku zprávu valné hromadě
c/ svolat mimořádné shromáždění delegátů, vyžadují-li si to zájmy hospodářské komory nebo jejích
členů
d/ předkládat shromáždění delegátů a představenstvu své vyjádření, doporučení a návrhy
e/ nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví a ostatních dokladů hospodářské komory

Článek 22
Ustanovení a funkční období dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva hospodářské komory. Členem dozorčí rady
nemůže být pracovník úřadu HK.
2. Funkční období je dvouleté, nekončí však dříve, než je zvolena nová dozorčí rada. Opětovná volba dozorčí
rady je možná.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém
případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat shromáždění
delegátů.
4. Dozorčí rada volí ze svého středu tajným hlasováním předsedu dozorčí rady.

Článek 23
Svolávání a zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá nejméně 2 x ročně.
2. Dozorčí radu svolává její předseda písemnou pozvánkou v níž uvede místo, datum a hodinu konání a
program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně patnáct dní před zasedáním.
Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její mimořádné zasedání svolat i telefonicky.
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady,
představenstva nebo písemně kterýkoliv delegát, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání.
4. Nemůže-li se člen dozorčí rady zúčastnit jejího zasedání, je oprávněn písemně zplnomocnit jiného člena
dozorčí rady, aby ho při jednání zastupoval. Každý člen dozorčí rady však může při zasedání zastupovat
nanejvýše jednoho nepřítomného člena.
5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů hospodářské komory nebo
její zaměstnance.

Článek 24
Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda
dozorčí rady.

Článek 25
Usnášení dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna osobně nebo prostřednictvím zástupců
na základě plné moci nadpoloviční většina jejich členů.
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala
nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných členů dozorčí rady.
3. Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.

Článek 26
Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o
důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit hospodářské
komoře, nebo některému členu škodu. Tím nejsou dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z
kontrolní působnosti tohoto orgánu hospodářské komory.
2. Členové dozorčí rady odpovídají hospodářské komoře za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně
závaznými právními předpisy za škodu, kterou způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své
funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ně hospodářské komoře společně
a nerozdílně.

IV. Hospodaření hospodářské komory

Článek 27
Evidence a účetnictví hospodářské komory

Evidence a účetnictví hospodářské komory se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným
právním předpisům.

Článek 28
Roční účetní uzávěrka

1. Sestavení roční účetní uzávěrky, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát hospodářské komory zajišťuje
představenstvo. Sestavenou roční uzávěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo nejpozději
do 15. března každého roku dozorčí radě k přezkoumání.
Po přezkoumání radou seznámí představenstvo s hlavními údaji roční účetní uzávěrky shromáždění
delegátů, které musí být svoláno nejpozději do 30. Června příslušného roku. Dozorčí rada zároveň předloží
shromáždění delegátů zprávu o výsledku svého přezkoumání.

2. Roční účetní uzávěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným předpisům a
zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se
hospodářská komora nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém roce.

Článek 29
Zjednodušená čtvrtletní bilance

Kromě roční účetní uzávěrky je předseda povinen zajišťovat zpracování zjednodušené čtvrtletní bilance poskytující základní informace o aktuální majetkové a finanční situaci hospodářské komory, efektivnosti jejího
hospodaření v uplynulém kalendářním čtvrtletí a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklé v tomto období.

Článek 30
Rozdělení zisku a krytí ztrát

O rozdělení zisku, případně o krytí ztrát hospodářské komory vzniklých v uplynulém roce rozhoduje shromáždění delegátů na návrh představenstva.

Článek 31
Změny statutu

O změnách statutu rozhoduje shromáždění delegátů na návrh představenstva. K tomuto rozhodnutí je zapotřebí
kvalifikované většiny hlasů.

Článek 32
Účinnost statutu

Tento statut hospodářské komory nabývá účinnosti schválením shromáždění delegátů

 

V Domažlicích dne 2. dubna 2014

Ing. Ludvík J í r o v e c
předseda komory OHK Domažlice