STATUT Okresní hospodářské komory Domažlice

 

STATUT

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY DOMAŽLICE

účinný od 04. 05. 2022

 

                  

ČÁST PRVNÍ

Identifikační údaje

§ 1

Vznik okresní hospodářské komory

 • Okresní hospodářská komora Domažlice (dále jen „OHK“) vznikla na ustavujícím shromáždění delegátů v Domažlicích dne 27. února 1993.

 

Obchodní firma a sídlo OHK

§ 2

 • Obchodní firma zní: Okresní hospodářská komora Domažlice
 • Sídlo OHK je: 344 01 Domažlice
 • IČO OHK je: 008 70 480
 • OHK je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. A 3061

 

Předmět činnosti OHK

§ 3

 • Předmětem činnosti OHK je: podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů hospodářské komory.

ČÁST DRUHÁ

Základní ustanovení a organizace OHK

§ 4

 • OHK je ustanovena na základě zákona 301/ 1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky (dále jen „HK ČR“) a Agrární komoře České republiky. Tento statut upravuje základní vnitřní vztahy OHK další podrobnosti neupravené zákonem č.301/1992 Sb., v platném znění (dále jen „Zákon“).
 • OHK je právnickou osobou zapisovanou do obchodního rejstříku (§ 3 odst. 2 Zákona).
 • Základním posláním OHK je podpora rozvoje podnikatelských aktivit, ochrana zájmů a zjišťování potřeb svých členů ve vztahu k orgánům státní správy, územní samosprávy, rozvoj zahraničních vztahů.
 • OHK je samostatná a apolitická organizace, která působí nezávisle na politických stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy. 

Orgány OHK

§ 5

 • Shromáždění delegátů
 • Představenstvo OHK
 • Předseda OHK
 • Dozorčí rada OHK
 • Smírčí komise OHK, je-li zřízena
 • Úřad OHK 

Členství v HK ČR a práva a povinnosti člena OHK

§ 6

 • OHK sdružuje právnické a fyzické osoby, které mají sídlo nebo bydliště na území ČR, provozují podnikatelskou činnost a jsou zapsané v seznamu, vedeném OHK, a to jejím úřadem.
 • Podnikající fyzická nebo právnická osoba se může stát členem HK ČR při splnění podmínek stanovených zákonem (§ 5 odst. 1 Zákona), pokud ji na základě písemné přihlášky přijme za člena představenstvo OHK.
 • Členství podnikatelů je dobrovolné. Na základě písemné žádosti podnikatele rozhoduje
  o přijetí za člena představenstvo OHK.
 • Práva a povinnosti člena vznikají dnem zápisu do seznamu členů, který je veden HK ČR. OHK je povinna bez zbytečného odkladu v souladu s vnitřními předpisy zapsat do seznamu členů HK ČR informace o přijatých členech nebo o změnách v údajích týkajících se členů.
 • Členství v HK ČR je jednotné. Právnické a fyzické osoby splňující podmínky stanovené Zákonem pro členství, které řádně plní své členské povinnosti, mohou být členy HK ČR pouze prostřednictvím složky HK ČR. Pro účely jednotné evidence členů HK ČR jsou členové HK ČR registrováni vždy jen u jedné složky HK ČR (kmenové členství). Člen HK ČR si může zvolit, u které složky HK ČR chce být v kmenovém členství; jinak je člen registrován jako kmenový člen u té složky, kde byl přijat za člena.
 • Kromě toho, že je člen HK ČR registrován u složky HK ČR jako kmenový člen (odst. 5 tohoto článku), může být současně zapojen do činnosti jiné složky HK ČR; podmínkou je souhlas představenstva této složky (nekmenové členství). Člen pak bude evidován v evidenci členů HK ČR také u této další složky jako nekmenový člen; údaj o nekmenovém členství bude vyznačen v seznamu členů. V případě zapojení člena do činnosti více složek HK ČR je člen započítáván do celkového počtu členů HK ČR jen jednou, a to tam, kde má kmenové členství.
 • Člen OHK má právo zejména
 1. volit a být zvolen do orgánů OHK, za právnickou osobu má právo volit a být volena fyzická osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu,
 2. využít služeb poskytovaných OHK a HK ČR,
 3. obracet se ke smírčí komisi HK ČR, resp. OHK, je-li zřízena,
 4. prezentovat své členství v OHK a HK ČR a užívat logo HK ČR v souladu s vnitřními předpisy.
 • Člen OHK má povinnost zejména
 1. vykonávat podnikatelskou činnost odborně, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s podnikatelskou etikou,
 2. dodržovat tento statut, jednací a volební řád OHK,
 3. řádně platit stanovené členské příspěvky,
 4. oznamovat neprodleně veškeré změny týkající se jeho osoby, které jsou podstatné pro vedení členské evidence,
 5. přispívat podle svých možností k plnění úkolů HK ČR a OHK. 
 • Členství v HK ČR zaniká dnem výmazu ze seznamu členů HK ČR v návaznosti na:
 1. zánik oprávnění člena k podnikatelské činnosti,
 2. úmrtí člena – fyzické osoby,
 3. zánik člena – právnické osoby,
 4. oznámení člena o vystoupení z HK ČR,
 5. vyloučení kmenového člena registrovaného u OHK z HK ČR na základě rozhodnutí představenstva OHK.
 • Vystoupením zaniká členství datem projednání v představenstvu OHK, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vystoupení OHK. 
 • Kmenový člen může být z HK ČR vyloučen rozhodnutím představenstva OHK, neplatí-li členské příspěvky, nebo jestliže jiným závažným způsobem porušuje členské povinnosti anebo svým jednáním poškozuje zájmy HK ČR, resp. OHK nebo její pověst. O vyloučení, které musí být členu písemně oznámeno, rozhoduje představenstvo OHK. Rozhodnutí je doručováno na adresu dle seznamu členů. Zásilka je považována za doručenou dnem převzetí zásilky členem nebo jeho oprávněným zástupcem nebo dnem, kdy člen nebo jeho oprávněný zástupce prokazatelně zásilku převzít odmítl; rovněž je považována za doručenou desátým dnem po uložení zásilky na poště, v případě, že si člen zásilku přes oznámení doručující pošty nevyzvedl, a to i když se člen o uložení zásilky nedozvěděl. 

ČÁST TŘETÍ

Působnost OHK

§ 7

 • OHK prostřednictvím svého úřadu zejména:
 1. zapisuje v souladu s vnitřními předpisy HK ČR do seznamu členů informace o přijatých členech HK ČR nebo o změnách v údajích týkajících se členů HK ČR,
 2. vede evidenci členů OHK,
 3. poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností,
 4. v rámci své působnosti organizuje vzdělávací činnost a spolupráci s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu a při řešení problémů zaměstnanosti,
 5. na základě předchozího souhlasu svých členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti,
 6. navazuje a rozvíjí styky s obdobnými komorami, podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi dohody,
 7. spolupracuje s ostatními složkami HK ČR a dalšími subjekty zapojenými v HK ČR, na základě dohod uzavřených na regionální úrovni spolupracuje i s podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy, sdruženími a komorami,
 8. zřizuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti,
 9. spolupracuje s podnikatelskými svazy, sdruženími, institucemi pro rozvoj podnikání a vzdělanosti, nadacemi a orgány veřejné správy,
 10. zřizuje stále smírčí komise k předcházení obchodních sporů mezi svými členy,
 11. podporuje členská zařízení k přípravě výkonu povolání,
 12. zprostředkovává a zabezpečuje přímý styk HK ČR s jejími členy a naopak; v odůvodněných případech zřizuje v rámci své působnosti za účelem kvalitnějšího poskytování služeb a k zajištění lepšího kontaktu se členy komory a podnikatelskou veřejností oblastní střediska; oblastní střediska nemají vlastní právní subjektivitu, jsou součástí OHK a jejich vnitřní organizace navazuje dle potřeby jak na komorovou síť, tak na komorovou strukturu,
 13. zajišťuje plnění úkolů HK ČR,
 14. organizuje vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů.
 • Shromáždění delegátů OHK volí z řad svých členů dva zástupce na sněm HK ČR.
 • OHK vykonává výše uvedenou činnost v rámci své místní působnosti, tj. v rámci příslušného územního celku, pro který byla zřízena.
 • OHK spolupracuje s orgány státní správy na tvorbě a připomínkách k obecně závazným právním předpisům, jakož i účastí na jednáních týkajících se hospodářské politiky a podnikání, ekonomických nástrojů a ochrany trhu a podnikatelů.
 • OHK vykonává svou působnost rovněž tím, že projednává návrhy, podněty, připomínky a stížnosti členů HK ČR a společenstev.
 • OHK dále může projednat na návrh svého člena spory s jiným svým členem v případě nepoctivého obchodního styku nebo v jiných obchodních a hospodářských sporech, jejichž rozhodování není v kompetenci jiného orgánu.
 • OHK zabezpečuje plnění úkolů v rámci své působnosti svými orgány včetně odborných sekcí a prostřednictvím úřadu OHK. Spolupracuje přitom též s jinými odbornými institucemi (nečleny).
 • OHK může pro výkon některých činností zřídit právnickou osobu.

 

ČÁST ČTVRTÁ

Postavení a působnost orgánů OHK

Shromáždění delegátů

§ 8

 • Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem OHK. Tvoří jej delegáti zvolení členy OHK podle volebního řádu.
 • Do výlučné působnosti shromáždění delegátů náleží záležitosti stanovené zákonem a tímto statutem. Další působnost shromáždění delegátů je upravena jednacím řádem OHK.
 • Shromáždění delegátů si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další otázky.
 • Hlavní zásady pro volbu shromáždění delegátů jsou upraveny volebním řádem OHK.

  

Účast na shromáždění delegátů

 § 9 

 • Každý delegát je oprávněn účastnit se shromáždění delegátů, hlasovat na něm, požadovat na něm vysvětlení a uplatňovat návrhy.
 • Může tak činit pouze osobně.
 • Shromáždění delegátů se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. 

 

Svolávání shromáždění delegátů

§ 10

 • Shromáždění delegátů se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává jej představenstvo písemnou pozvánkou doručenou každému delegátovi nejméně čtrnáct (14) dní před plánovaným dnem konání shromáždění delegátů.
 • Představenstvo je povinno shromáždění delegátů svolat vždy, nejpozději do dvou (2) měsíců od doručení žádosti, požádá-li o to písemně:
  1. nejméně jedna třetina delegátů
  2. dozorčí rada

                   Žadatelé předloží současně návrh programu jednání.

 • Shromáždění delegátů jedná podle předem stanoveného programu uvedeného na pozvánce. Písemné pozvánky dále obsahují datum, hodinu a místo jednání. Pozvánku podepisuje předseda OHK nebo pověřený místopředseda OHK.

Jednání shromáždění delegátů

§ 11

 • Program jednání připravuje představenstvo, které v součinnosti s úřadem OHK rovněž zabezpečuje písemné podklady k jednání shromáždění delegátů.
 • Návrhy na zařazení bodů do programu mohou před zasedáním shromáždění delegátů podávat členové OHK, společenstev, odborné sekce a dozorčí rada.
 • Součástí programu je vždy zpráva představenstva o jeho činnosti za uplynulé období.
 • Jednání shromáždění delegátů řídí předseda OHK nebo pověřený místopředseda OHK případně pověřený člen představenstva.
 • Shromáždění delegátů zvolí na začátku jednání nejprve skrutátora, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

 

Rozhodování shromáždění delegátů

§ 12

 • Shromáždění delegátů rozhoduje usnesením a je schopno se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů. K platnosti usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných delegátů.
 • Není-li shromáždění delegátů způsobilé usnášení, svolá představenstvo náhradní shromáždění delegátů, a to tak, aby se konalo do tří týdnů ode dne, kdy se mělo konat původně. Náhradní shromáždění delegátů, které musí mít nezměněný původní program jednání, je způsobilé usnášení bez ohledu na počet přítomných delegátů. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit.
 • Hlasování se provádí aklamací, ledaže by se shromáždění delegátů usneslo jinak.
 • Každý delegát má v průběhu shromáždění delegátů právo zúčastnit se diskuse a předkládat své návrhy. Diskuse se lze zúčastnit i prostřednictvím písemných diskusních příspěvků. Dotazy, připomínky a stížnosti přednesené na shromáždění delegátů, projedná představenstvo OHK a sdělí k nim písemně své stanovisko nejpozději do 14 dnů ode dne skončení shromáždění delegátů, pokud záležitost nebyla vyřízena přímo na shromáždění delegátů.

Představenstvo OHK 

Postavení a působnost představenstva OHK

 § 13 

 • Představenstvo je řídícím orgánem OHK. Za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů. Řídí činnost komory a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, tímto statutem, jednacím řádem či usnesením shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu OHK.
 • Členy představenstva jsou předseda OHK, místopředsedové OHK a další členové představenstva OHK.
 • Představenstvo OHK má nejméně 3 členy.
 • Představenstvu OHK přísluší zejména rozhodovat o záležitostech stanovených zákonem, vnitřními předpisy OHK a rozhodnutím shromáždění delegátů a dále o všech záležitostech OHK, které zákon, tento statut a jednací řád OHK nebo usnesení shromáždění delegátů nesvěřují jinému orgánu OHK.
 • Funkční období představenstva OHK je pětileté. Opětná volba člena představenstva OHK je možná.
 • Člen představenstva OHK může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručným představenstvu (v takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo OHK), nebo osobně do zápisu na jednání představenstva OHK (v takovém případě končí jeho členství dnem odstoupení z funkce).
 • Představenstvo OHK je oprávněno namísto nanejvýš jednoho člena představenstva OHK, jehož členství v představenstvu OHK zaniklo, kooptovat náhradního člena představenstva OHK na dobu do příštího zasedání shromáždění delegátů.
 • Představenstvo OHK může rozhodnout o ustavení nebo zrušení odborné sekce, pracovní skupiny, popř. dalšího poradního či pracovního orgánu OHK. 

Svolávání zasedání představenstva OHK 

 • Představenstvo OHK zasedá nejméně jednou za dva měsíce.
 • Zasedání představenstva OHK svolává jeho předseda nebo jím pověřený člen představenstva OHK písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být doručena členu představenstva OHK alespoň 7 dnů před svolávaným jednáním; každý člen představenstva OHK se může vzdát práva na řádné svolání představenstva OHK písemným prohlášením opatřeným jeho vlastnoručním podpisem, nebo ústním prohlášením učiněným na jednání představenstva OHK.
 • Předseda OHK je povinen svolat zasedání představenstva OHK vždy, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů představenstva OHK nebo dozorčí rada. Žadatelé jsou povinni předložit současně návrh programu jednání.
 • Představenstvo OHK může podle své úvahy přizvat ke svému zasedání i členy jiných orgánů OHK. Vždy je zván ředitel úřadu OHK, předseda dozorčí rady OHK, případně další pracovníci úřadu OHK.

Zasedání představenstva OHK

 • Zasedání představenstva OHK řídí jeho předseda. V případě nepřítomnosti předsedy OHK řídí zasedání představenstva OHK jeden z místopředsedů OHK.
 • průběhu zasedání představenstva OHK a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a je předán všem členům představenstva OHK. Originál zápisu je podepsán předsedajícím a odsouhlasen na příštím zasedání představenstva OHK a následně uložen na úřadu OHK.

Rozhodování představenstva OHK

 • Představenstvo OHK je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů představenstva OHK. V případě rozhodování je potřeba nadpoloviční většina přítomných členů představenstva OHK.
 • Není-li jednání představenstva usnášeníschopné, svolá předseda OHK nebo jím pověřený člen představenstva OHK náhradní jednání představenstva OHK tak, aby se konalo do 21. dne od dne plánovaného konání neusnášeníschopného představenstva OHK. Může však jednat a rozhodovat pouze o těch záležitostech, které byly uvedeny na pořadu jednání. K platnosti usnesení v takovém případě postačuje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů představenstva OHK bez ohledu na jejich počet.

Distanční rozhodování představenstva OHK

 • Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva OHK, může představenstvo OHK učinit rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). V takovém případě však musí být rozhodnutí přijato nadpoloviční většinou všech členů představenstva OHK.
 • rozhodnutí představenstva OHK učiněném mimo zasedání (per rollam) musí být učiněn zápis, který je uložen na úřadu OHK.
 • Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním představenstva OHK mimo zasedání zajišťuje předseda OHK nebo jiný jím pověřený člen představenstva OHK ve spolupráci s ředitelem úřadu OHK.
 • Řízení OHK mezi zasedáními představenstva OHK vykonává předseda OHK nebo jím pověřený místopředseda OHK. 

Povinnosti členů představenstva OHK

§ 14

 • Členové představenstva OHK jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit OHK, HK ČR nebo jejím členům škodu.
 • Členové představenstva OHK odpovídají za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou OHK způsobili zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva OHK, odpovídají za ni společně a nerozdílně.

 

Předseda OHK 

Postavení a působnost předsedy OHK 

§ 15

 • Předseda OHK zastupuje OHK navenek a jedná jejím jménem. Předseda OHK je odpovědný představenstvu OHK.
 • Svolává a řídí jednání představenstva OHK a navrhuje jeho program, nejedná-li se o jednání představenstva OHK svolávané dle čl. 14 odst. 3 tohoto statutu.
 • Ve spolupráci s ředitelem úřadu OHK organizuje přípravu jednání představenstva OHK a rozhoduje o přizvání dalších účastníků jednání představenstva OHK.
 • Předkládá shromáždění delegátů ke schválení hlavní úkoly OHK, roční účetní závěrku; na návrh ředitele úřadu OHK předkládá představenstvu k projednání návrhy týkající se práce aparátu úřadu OHK.
 • Dohlíží na činnost úřadu OHK a vykonává další činnosti, které mu stanoví statut, usnesení shromáždění delegátů nebo představenstvo.  

Působnost a odpovědnost ředitele úřadu OHK 

§16

 • Výkonným orgánem OHK je úřad OHK, který zabezpečuje činnost OHK po stránce organizační, administrativní a hospodářské. Úřad OHK tvoří pracovníci OHK.
 • Ředitel úřadu OHK
 1. řídí činnost úřadu OHK a je jediným odpovědným vedoucím všech pracovníků úřadu OHK, vůči nimž vykonává zaměstnavatelská práva, a svoji pravomoc uplatňuje přímo nebo prostřednictvím dalších pracovníkům úřadu OHK podle platných pracovně právních předpisů a vnitřních předpisů úřadu OHK, které schvaluje představenstvo OHK,
 2. odpovídá představenstvu OHK za činnost úřadu OHK, zejména za jeho organizaci a řízení,
 3. odpovídá za plnění usnesení představenstva OHK a shromáždění delegátů, pokud se tato usnesení týkají činnosti úřadu OHK,
 4. zajišťuje plnění úkolů vyplývajících ze schváleného plánu OHK,
 5. o své činnosti a činnosti úřadu OHK je povinen podávat zprávy představenstvu OHK v termínech určených představenstvem OHK,
 6. rozhoduje o dalších věcech, které se týkají OHK a nejsou vyhrazeny představenstvu OHK nebo jejím jiným orgánům,
 7. v souladu s ustanoveními platné právní úpravy může jednat jménem OHK v obchodních věcech, a to v rozsahu daném vnitřními předpisy OHK nebo schváleném představenstvem OHK,
 8. řídí činnost pracovního aparátu úřadu OHK v souladu s obecně závaznými právními předpisy, odvětvovými normami a usneseními orgánů HK ČR a OHK.
 • Ředitel úřadu OHK je povinen při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných skutečnostech a informacích, jejichž prozrazením třetím osobám by mohlo způsobit OHK, HK ČR nebo jejím členům škodu.
 • Ředitel úřadu OHK odpovídá OHK za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými předpisy za škodu, kterou jí způsobil zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce.

Dozorčí rada OHK 

Postavení a působnost dozorčí rady OHK 

§ 17

 • Dozorčí rada OHK je kontrolním orgánem OHK. Za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů a podává mu zprávy o své činnosti a nejméně jedenkrát za kalendářní rok předkládá shromáždění delegátů kontrolní zprávu.
 • Dozorčí rada OHK má tři (3) členy.
 • Dozorčí radě OHK přísluší, kromě působnosti stanovené zákonem zejména:
 1. kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, statutu OHK a usnesení shromáždění delegátů,
 2. přezkoumávat roční účetní závěrku OHK a podávat o výsledku přezkoumání zprávu shromáždění delegátů,
 3. žádat představenstvo OHK o svolání mimořádného shromáždění delegátů, vyžadují-li si to zájmy OHK nebo jejích členů
 4. předkládat shromáždění delegátů a představenstvu OHK své vyjádření, doporučení a návrhy,
 5. nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví a ostatních dokladů OHK.

  

Povinnosti a funkční období členů dozorčí rady OHK 

§18

 • Člen dozorčí rady OHK nesmí být zároveň členem představenstva OHK. Členem dozorčí rady OHK nemůže být zaměstnanec úřadu OHK.
 • Funkční období je tříleté. Opětovná volba člena dozorčí rady OHK je možná.
 • Člen dozorčí rady OHK může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě (v takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada OHK), nebo osobně do zápisu na jednání dozorčí rady OHK (v takovém případě končí jeho členství dnem odstoupení z funkce).
 • Dozorčí rada OHK volí ze svých členů tajným hlasováním předsedu dozorčí rady OHK.

  

Svolávání dozorčí rady OHK

 § 19

 • Dozorčí rada OHK zasedá nejméně 2 x ročně.
 • Dozorčí radu OHK svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady OHK doručena nejméně sedm dní před plánovaným zasedáním; každý člen dozorčí rady OHK se může vzdát práva na řádné svolání dozorčí rady OHK písemným prohlášením opatřeným jeho vlastnoručním podpisem, nebo ústním prohlášením učiněným na jednání dozorčí rady OHK.
 • Předseda dozorčí rady OHK je povinen svolat zasedání dozorčí rady OHK vždy, požádá-li o to jedna třetina členů dozorčí rady OHK nebo představenstva OHK a předloží současně návrh programu jejího jednání.
 • Dozorčí rada OHK může podle své úvahy přizvat na své zasedání i členy jiných orgánů OHK nebo ředitele úřadu OHK. 

Zasedání dozorčí rady OHK 

§ 20

 • Zasedání dozorčí rady OHK řídí její předseda.
 • průběhu zasedání dozorčí rady OHK a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady OHK.  

Usnášení dozorčí rady OHK

 § 21

 • Dozorčí rada OHK je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
 • K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou OHK je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady OHK.

  

Další povinnosti členů dozorčí rady

 § 22

 • Členové dozorčí rady OHK jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit OHK, HK ČR nebo některému jejímu členu škodu. Tím nejsou dotčena oprávnění členů dozorčí rady OHK vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu OHK.
 • Členové dozorčí rady OHK odpovídají za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy OHK za škodu, kterou způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady OHK, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

  

Smírčí komise OHK

Zřízení a působnost smírčí komise OHK

 § 23

 • Shromáždění delegátů může rozhodnout o ustanovení smírčí komise OHK jako o orgánu OHK určenému k předcházení obchodním sporům mezi členy OHK, případně mezi členy HK ČR.
 • Počet členů smírčí komise OHK, který musí být lichý, stanoví shromáždění delegátů při jejím ustanovení a volbě jejích členů.
 • Pro povinnosti členů smírčí komise OHK, jejich funkční období, svolávání, zasedání a usnášení smírčí komise OHK se přiměřeně použijí ustanovení tohoto statutu týkající se dozorčí rady OHK.

 

ČÁST PÁTÁ 

Hospodaření OHK 

Účetnictví a daňová evidence OHK

 § 24

 • Účetní a daňová evidence OHK se vede způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. 

Roční účetní závěrka

 § 25

 • Sestavení roční účetní závěrky, popřípadě návrhu na způsob krytí ztráty OHK zajišťuje představenstvo OHK. Sestavenou roční závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo OHK nejpozději do 15. března každého roku dozorčí radě OHK k přezkoumání.
 • Po přezkoumání účetní závěrky dozorčí radou OHK seznámí představenstvo OHK s hlavními údaji roční účetní závěrky shromáždění delegátů, které musí být svoláno nejpozději do 30. června kalendářního roku následujícího po skončení účetního období, k němuž se účetní závěrka vztahuje. Dozorčí rada OHK zároveň předloží shromáždění delegátů zprávu o výsledku svého přezkoumání.
 • Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se OHK nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém roce.

  

Zjednodušená čtvrtletní bilance

 § 26

 • Kromě roční účetní závěrky je předseda OHK povinen zajišťovat zpracování zjednodušené čtvrtletní bilance poskytující základní informace o aktuální majetkové a finanční situaci OHK, efektivnosti jejího hospodaření v uplynulém kalendářním čtvrtletí a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklé v tomto období.

  

Rozdělení zisku a krytí ztrát

 § 27

 • Rozdělení zisku, případně o krytí ztrát OHK vzniklých v uplynulém roce rozhoduje shromáždění delegátů na návrh představenstva OHK.  

Změny statutu

 § 28

 • Změnách tohoto statutu rozhoduje shromáždění delegátů na návrh představenstva OHK. K tomuto rozhodnutí je zapotřebí 55 % hlasů.
 • Záležitosti tímto statutem výslovně neupravené se řídí statutem HK ČR.

 

ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná ustanovení

 § 29

 • Nabytím účinnosti tohoto statutu se ruší statut OHK schválený shromážděním delegátů dne 18. dubna 2018.
 • Statut nabývá účinnosti schválením shromáždění delegátů OHK. Shromáždění delegátů OHK schválilo tento statut dne 04. května 2022.