Výzvy OP PIK

Výzvy OP PIK

Program Potenciál

Na co lze získat podporu:
 • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací (pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení apod.)
 • provozní náklady centra (pouze pro MSP)
Výše a forma podpory:
 • dotace 2 - 75 mil. Kč

Program INOVACE – Inovační projekt

Na co lze získat podporu:
 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 • zavádění nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit (organizační inovace)
 • změny v designu produktu nebo balení, lepší adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)
Výše a forma podpory:
 • dotace 1 – 100 mil. Kč

Program Partnerství znalostního transferu

Na co lze získat podporu:
 • transfer znalostí z akademické do podnikové sféry se zaměřením na vývoj či inovace produktů, technologií nebo služeb
 • zlepšení výrobních a podnikových procesů
 • vytvoření partnerství mezi podnikem a výzkumnou organizací
Výše a forma podpory:
 • dotace 0,5 – 3,5 mil. Kč

Program Spolupráce - klastry

Na co lze získat podporu:
 • kolektivní výzkum
 • sdílená infrastruktura
 • internacionalizace klastru
 • rozvoj klastrové organizace
Výše a forma podpory:
 • dotace min. 0,5 mil. Kč

Program Technologie

Na co lze získat podporu:
 • pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení
Výše a forma podpory:
 • dotace 100 tis. – 225 tis. Kč (v režimu de minimis)

Program Nemovitosti

Na co lze získat podporu:
 • modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury
 • rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty
 • stavební úpravy včetně demolice původních staveb a výstavby novostaveb
 • revitalizace plochy pro vlastní podnikání
Výše a forma podpory:
 • dotace 1 – 200 mil. Kč

Program Školicí střediska

Na co lze získat podporu:
 • výstavba nových a rekonstrukce stávajících školících center
 • pořízení vybavení školících prostor (nábytek, IT vybavení, školní pomůcky)
 • pořízení vzdělávacích programů
Výše a forma podpory:
 • dotace 500 tis. – 5 mil. Kč (v režimu de minimis)

Program Marketing

Na co lze získat podporu:
 • individuální účast na zahraničních výstavách a veletrzích
 • doprava exponátů
 • marketingové propagační materiály
Výše a forma podpory:
 • dotace 200 tis. – 5 mil. Kč

Program Úspory energie

Na co lze získat podporu:
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, osvětlení budov a průmyslových areálů
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • snižování energetické náročnosti budov
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
Výše a forma podpory:
 • dotace 0,5 – 250 mil. Kč

Program ICT a sdílené služby

Na co lze získat podporu:
 • tvorba nových IS/ICT řešení včetně související implementace
 • zřizování a provoz center sdílených služeb
 • budování a modernizace datových center
Výše a forma podpory:
 • dotace 1 – 200 mil. Kč